E-ISSN: 2791-7835
Hepatosteatosis Patients with Pseudocontrast Sign in COVID-19: Relationships with Disease Severity and Survival Times
1Department of Radiology, Amasya University, Sabuncuoğlu Şerefeddin Research and Education Hospital, Amasya, Türkiye
2Department of Radiology, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye
3Department of Biostatistics, Amasya University, Faculty of Medicine, Amasya, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 166-176 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The aim of the study was to investigate associations between hepatosteatosis (HS) with computed tomography severity score (CT-SS) and survival of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients attending the hospital.
Methods: Our study was a retrospective analysis of 435 reverse transcription polymerase-chain reaction-positive COVID-19 patients (aged ≥ 18 years) who attended our hospital between September and December 2021. The patient’s chest CT parenchymal findings and CT-SSs were reported. For quantitative analysis, HS was defined if hepatic-to-splenic attenuation ratio (CTL/S)<1. In very fatty livers, we defined the hyperdense appearance of vascular structures compared to liver parenchyma as “pseudocontrast sign (PCS).” We divided patients into three groups based on the hepatic attenuation comparison of vascular attenuation. Group 1: no HS, Group 2: HS without PCS, and Group 3: HS with PCS.
Results: 210/435 (48.3%) patients were included in Group 1, 184/435 (42.3%) in Group 2, and 41/435 (9.4%) in Group 3. The Mean CTL/S of Group 3 was 0.56±0.14, which was significantly lower than the other two groups (p<0.001). There was a very significant (p<0.001) negative correlation between CT-SS and CTL/S. There was no significant difference between HS groups with intensive care unit (ICU) admission (p=0.27) and mortality (p=0.64). In multivariate Cox regression analysis, HS with PCS was an 11-fold (p<0.001) risk factor for shortening the time from hospital admission to death and 3-fold (p=0.035) for shortening the time from ICU admission to death. Discussion and Conclusion: In our study, HS with the PCS was significantly associated with CT-SS but not with overall mortality. Consequently, this sign may be an independent indicator of shorter survival times among patients who died. However, multicenter studies are needed in a large patient population.


COVID-19 Hastalarında, Psödo-Kontrast Bulgulu Hepatosteatozun Hastalık Şiddeti ve Sağkalım Süreleri ile İlişkisi
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Amasya, Türkiye
2Harran Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
3Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 166-176 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40001

Amaç: HS ile BT şiddet skoru (BT-ŞS) ve hastaneye başvuran COVID-19 hastalarının yaşam süreleri arasındaki ilişkileri araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Eylül-Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran 435 RT-PCR pozitif COVID-19 hastasının ( ≥ 18 yaş) retrospektif analiziydi. Hastaların akciğer BT parankimal bulguları ve BT-ŞS'leri bildirildi. Kantitatif analiz için, karaciğer-dalak atenüasyon oranı (BTK/D)<1 ise HS tanımlandı. Çok yağlı karaciğerlerde vasküler yapıların karaciğer parankimine göre hiperdens görünümünü “psödo-kontrast bulgu (PKB)” olarak tanımladık. Vasküler atenüasyon ile hepatik atenüasyon karşılaştırmasına göre hastaları 3 gruba ayırdık. Grup 1: HS yok; Grup 2: PKB'siz HS; grup 3: PKB'li HS.
Bulgular: Grup 1'e 210/435 (%48,3), grup 2'ye 184/435 (%42,3) ve grup 3'e 41/435 (%9,4) hasta dahil edildi. Grup 3'ün ortalama BTK/D'si 0,56±0,14, diğer iki gruba göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). BT-ŞS ve BTK/D arasında çok anlamlı (p<0.001) negatif korelasyon vardı. Yoğun bakıma yatış (p=0,27) ve mortalite (p=0,64) ile HS grupları arasında anlamlı fark yoktu. Çok değişkenli Cox regresyon analizinde PKB'li HS, hastaneye yatıştan ölüme kadar geçen süreyi kısaltmak için 11 kat (p< 0.001) ve YBÜ'ye yatıştan ölüme kadar geçen süreyi kısaltmak için 3 kat (p=0.035) risk faktörü idi.
Sonuç: Çalışmamızda psödo-kontrast işaretli hepatosteatoz, CT-SS ile önemli ölçüde ilişkiliydi, ancak genel mortalite ile ilişkili değildi. Sonuç olarak, bu işaret ölen hastalarda daha kısa sağkalım sürelerinin bağımsız bir göstergesi olabilir. Ancak geniş hasta popülasyonunda çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.