E-ISSN: 2791-7835
The Success of Noninvasive Mechanical Ventilation in Relation with Concomitant Disorders in Copd Patients with Acute Hypercapnic Respiratory Failure
1Department of Health Pulmonary Medicine, Sciences University Faculty of Medicine Atatürk Sanatoryum Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Pulmonary Medicine, Kırşehir Ahi Evran University, Ankara, Türkiye
3Bakırçay University, İzmir, Türkiye
4Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 186-192 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12011
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Although the benefit of non-invasive mechanical ventilation (NIMV) has been proven in the management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the data are limited for other lung conditions, including pneumonia and bronchiectasis. In this study, we aimed to investigate the success of NIMV in COPD patients with acute hypercapnic respiratory failure (AHRF) and concomitant pneumonia or bronchiectasis.
Methods: Among the patients hospitalized in the intensive care unit (ICU) due to AHRF, 62 patients suitable for NIMV application were included in the study. The patients were divided into three groups: Group 1: COPD (n=34), Group 2: COPD + bronchiectasis (n=11), and Group 3: COPD + pneumonia (n=17). We evaluated the success of NIMV among those 3 groups.
Results: Three study groups were similar for NIMV success, length of stay in ICU, and mortality.
Discussion and Conclusion: There is increasing evidence for the benefit of NIMV in the management of AHRF. Although the use of NIMV in COPD exacerbations has been strongly recommended by many randomized controlled trials, more studies are needed to prove its benefit in patients with pneumonia and bronchiectasis.


Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Olan KOAH Hastalarında Eşlik Eden Bozukluklarla İlişkili Olarak Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Başarısı
1Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3Bakırçay Üniversitesi, İzmir, Türkiye
4Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 186-192 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12011

Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akut atak tedavisindeki etkinliği birçok çalışmayla kanıtlanmış olmasına rağmen pnömoni ve bronşektazi gibi diğer akciğer hastalıklarındaki etkinliğini gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır.Bu çalışmada; akut hiperkapnik solunum yetmezlikliKOAH’lı olgularda eşlik eden Pnömoni ve Bronşektazi gibi durumlarda noninvaziv mekanik ventilasyonun başarısını değerlendirmeyi amaçladık.
Araştırma Metodolojisi: Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği (AHSY) nedeniyle yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırılan hastalar içerisinde NIMV uygulanması için uygun olan 62 hasta çalışmayadahil edildi. Hastaları; Grup 1; KOAH (34 kişi) ,Grup 2; KOAH+Bronşektazi (11 kişi) , Grup 3; KOAH+Pnömoni (17 kişi) olmak üzere üç gruba ayırdık. 3 grup arasında Noninvaziv mekanik ventilasyon başarısını değerlendirdik.
Bulgular: 3 grup arasında; NIMV başarısı, yoğun bakım ünitesinde yatış süresi ve mortalite açısından fark saptanmadı.
Sonuç: Akut hiperkapnik solunum yetmezliği tedavisinde noninvaziv mekanik ventilasyon etkinliğine yönelik kanıtlar her geçen gün artmaktadır. KOAH alevlenmelerde NIMV’un kullanılması birçok randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre artık kuvvetle önerilmekle birlikte pnömoni ve bronşektazili hastalarda NIMV başarısını araştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.