E-ISSN: 2791-7835
Examining Nursing Students’ Levels of Diagnosing Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect
1Department of Pediatric Nursing, University of Health Sciences , Gulhane Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye
2Department of Newborn İntensive Care Unit, Konya City Hospital, Konya, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 177-185 DOI: 10.14744/lhhs.2023.50002
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Nurses have important ethical and legal responsibilities regarding the prevention, diagnosis, and treatment of child abuse and neglect (CAN). This study was conducted to examine nursing students’ levels of diagnosing the symptoms and risks of CAN.
Methods: This descriptive study was conducted with 324 nursing students studying at the nursing faculty of a university between April and May 2019. A “Student Information Form” and the “Scale of Diagnosing Symptoms and Risks of CAN” were used for data collection.
Results: Participating in the study the mean age was 20.3±1.5. There was a statistically significant difference between being a 4th grader, receiving training on CAN, encountering a case or suspicion of CAN, and being aged 20 and over, and the mean score on the scale of diagnosing symptoms and risks of CAN (p<0.05).
Discussion and Conclusion: In this study, it was determined that the level of knowledge of nursing students about defining the symptoms and risks of CAN was not sufficient. It is seen that receiving education on CAN positively affects the ability to identify the symptoms and risks of CAN.


Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeylerinin İncelenmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Konya Şehir Hastanesi, Konya, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 177-185 DOI: 10.14744/lhhs.2023.50002

Amaç: Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, tanılanması ve tedavisi konusunda hemşirelerin önemli etik ve yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirtilerini ve risklerini tanılama düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Metodolojisi: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 324 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Çocuk İstismarı ve İhmali Belirtileri ve Risklerini Teşhis Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20,3±1,5’ dir. 4. sınıf olmak, çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim almak, çocuk istismarı ve ihmali vakası veya şüphesi ile karşılaşmak, 20 yaş ve üzerinde olmak ile çocuk istismarı ve ihmali belirti ve risklerini tanılama ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanımlayabilmeye ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim almanın çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanımlayabilmeyi olumlu yönde etkilediği görülmektedir.