E-ISSN: 2791-7835
Quadruple of Bismuth, Pantoprazole, Amoxicillin, and Metronidazole for the First-Line Helicobacter pylori Eradication Therapy
1Department of Internal Medicine, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 2(1): 36-40 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70009
Full Text PDF

Abstract

Introduction: To determine the Helicobacter pylori (H. pylori) eradication rates with a quadruple treatment regimen consisted of pantoprazole, bismuth subcitrate, metronidazole, and amoxicillin for 14 days in a country with high metronidazole and clarithromycin resistance rates.
Methods: All patients were prescribed 14-day quadruple therapy (pantoprazole 40 mg twice daily, bismuth subcitrate 600 mg 2 × 1, amoxicillin 1 g twice daily, and Metronidazole 500 mg three times a day, for 14 days). The success rates of eradication treatment were investigated with stool H. pylori antigen test performed 2 months after eradication.
Results: Among 132 H. pylori -infected treatment-naive patients, 8 (6.0%) patients could not complete the study due to adverse events or lost from the follow up. Among 124 patients who completed the study, 10 patients presented with a positive result on stool H. pylori antigen testing at 8th week, while in remaining 114 cases, the test result was negative. In intention to treat analysis, the eradication rate was determined as 86.4% (95% confidence interval [CI]=81.2%–92.3%), while in per-protocol analysis, the eradication rate was 91.9% (95% CI=88.2%–96.1%).
Discussion and Conclusion: With low adverse events and high compliance rates, this treatment modality should be kept in mind for H. pylori eradication especially in regions with high clarithromycin resistance.


Birinci Basamak Helicobacter Pylori Eradikasyon Tedavisinde Dörtlü Bizmut, Pantoprazol, Amoksisilin ve Metronidazol Kullanımı
1Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
3Ufuk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
4Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 2(1): 36-40 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70009

Amaç: Metronidazol ve klaritromisin direnç oranlarının yüksek olduğu ülkemizde Pantoprazol, Bizmut Subsitrat, Metronidazol ve Amoksisilin'den oluşan dörtlü tedavi rejimi ile 14 gün süreyle Helicobacter pylori eradikasyon oranlarını belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tüm hastalara 14 günlük bizmut içeren dörtlü tedavi (14 gün boyunca günde iki kez Pantoprazol 40 mg, Bizmut Subsitrat 600 mg, Amoksisilin 1 g ve günde üç kez Metronidazol 500 mg) reçete edildi. Eradikasyon tedavisinin başarı oranları eradikasyondan 2 ay sonra yapılan gaita Helicobacter Pylori antijen testi ile araştırıldı.
Bulgular: Daha önce tedavi görmemiş 132 H. pylori hastasından 8'i (%6.0) advers olaylar veya takipten çıkma nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı. Çalışmayı tamamlayan 124 hastadan 10'unda 8. haftada gaita Helicobacter pylori antijen testinde pozitif sonuç alınırken, kalan 114 vakada test sonucu negatif çıktı. Tedavi amaçlı analizde eradikasyon oranı %86,4 (%95 güven aralığı [GA] = %81,2-%92,3) olarak belirlenirken, protokol başına analizde eradikasyon oranı %91,9 (%95 GA = 88.2-96,1) olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Düşük yan etkileri ve yüksek uyum oranları ile özellikle klaritromisin direncinin yüksek olduğu bölgelerde Helicobacter pylori eradikasyonunda bu tedavi yöntemi akılda tutulmalıdır.