E-ISSN: 2791-7835
Investigation of Depression Level and Its Relationship with Some Sociodemographic Characteristics in Homosexual and Bisexual Men
1Kocaeli Vocational School of Health Services, First and Emergency Aid Program, Kocaeli, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 193-200 DOI: 10.14744/lhhs.2023.10001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Studies have found that sexual minorities, including gay and bisexual men, have more mental health problems than the heterosexual population. The aim of this study is to examine the prevalence of depression in gay and bisexual men and its relationship with some sociodemographic variables.
Methods: Participants were recruited from groups on social media such as “Facebook,” “Instagram,” and an LGBT app. Only homosexual and bisexual men were included in the study. Each participant completed the personal information form and the Beck Depression Inventory.
Results: It was found that 28.7% of the 418 homosexual and bisexual men included in the study had mild depression, 29.7% had moderate depression, and 9.1% had severe depression. No statistically significant difference was found between the depression rates of homosexual and bisexual men.
Discussion and Conclusion: At the end of the study, it was determined that the rate of depression in homosexual and bisexual men was higher than in the general population. Smoking, alcohol, and substance abuse rates are also higher in this group than in the general population. The limitations of this study are that only gay and bisexual men were included in the study, and there was no control group.


Eşcinsel ve Biseksüel Erkeklerde Depresyon Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin İncelenmesi
1Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Kocaeli, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 193-200 DOI: 10.14744/lhhs.2023.10001

Amaç: Daha önce yapılan çalışmalarda, gey ve biseksüel erkekler de dahil olmak üzere cinsel azınlıkların, heteroseksüel nüfusa göre daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşadığını bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı eşcinsel ve biseksüel erkeklerde depresyon yaygınlığını ve bazı sosyodemografik değişkenlerle arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Yöntem: Katılımcılar “Facebook”, “Instagram” gibi sosyal medyalardaki gruplardan ve bir LGBT uygulamasından alınmıştır. Çalışmaya sadece eşcinsel ve biseksüel erkekler dahil edilmiştir. Her katılımcı kişisel bilgi formunu ve Beck Depresyon Envanterini doldurmuştur.

Bulgular: Çalışmaya alınan 418 homoseksüel ve biseksüel erkeğin %28,7'sinde hafif, %29,7'sinde orta şiddet ve %9,1'inde şiddetli depresyon riski olduğu saptandı. Eşcinsel ve biseksüel erkeklerin depresyon oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Çalışmanın sonunda homoseksüel ve biseksüel erkeklerde depresyon oranının genel popülasyona göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sigara, alkol ve madde kullanım oranları da bu grupta genel popülasyona göre daha yüksekti. Bu çalışmanın sınırlılıkları, araştırmaya sadece eşcinsel ve biseksüel erkeklerin dahil edilmesi, diğer LGBT bireylerinin ve kontrol grubunun olmamasıdır