E-ISSN: 2791-7835
Experiences of Neonatal Intensive Care Nurses on the Concept of Moral Distress: A Descriptive Qualitative Research
1Department of Child Health and Diseases Nursing, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Lokman Hekim University, Soğütözü, 06510, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Gazi University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 6-15 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90003
Full Text PDF

Abstract

Introduction: In this study, it was aimed to examine the experiences of neonatal intensive care nurses regarding the concept of moral distress, how they were affected by moral distress, how they coped with moral distress, and solution proposals for moral distress.

Methods: This research was conducted between September 2021 and December 2021 using an inductive qualitative design. The research was carried out with 18 neonatal intensive care nurses providing tertiary care in a university hos-pital. Interviews were conducted over Zoom Meeting using a semistructured in-depth interview form. The data were collected after obtaining permission from the ethical committee and written consent from the nurses. The data were analyzed using the content analysis method. The article was written in accordance with the consolidated criteria for reporting qualitative research control list.

Results: All participants were females, and their ages ranged from 20 to 40 years. The majority of nurses are undergradu-ates (77%) and single (88%). The total working time of nurses in the profession varies between 2 and 18 years, and nurs-es work an average of 45.3 h per week. Nurses gave an average of 7.6 points out of 10 for their moral distress situation. As a result of the content analysis, themes were determined under four main categories: (1) the causes of moral distress, (2) the effects of moral distress, (3) nurses’ coping with moral distress, and (4) solution suggestions for moral distress. Discussion and

Conclusion: It was determined that neonatal intensive care nurses had a high level of moral distress. In this sense, it is recommended to develop individual and institutional coping strategies that will facilitate handling. Keywords: Ethics; Moral distress; Neonatal intensive care; Nursing; Qualitative research


Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ahlaki Sıkıntı Kavramına İlişkin Deneyimleri: Tanımlayıcı Nitel Araştırma
1Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ahlaki Sıkıntı Kavramına İlişkin Deneyimleri: Tanımlayıcı Nitel Araştırma
2Hemşirelik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 6-15 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90003

Amaç: Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin ahlaki sıkıntı kavramına ilişkin deneyimlerinin, ahlaki sıkıntıdan nasıl etkilendiklerinin, ahlaki sıkıntı ile nasıl başa çıktıklarının ve ahlaki sıkıntıya yönelik çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma Metodolojisi: Bu araştırma, tümevarımsal bir nitel tasarım kullanılarak Eylül 2021 ile Aralık 2021 arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir üniversite hastanesinde üçüncü basamak hizmet veren 18 yenidoğan yoğun bakım hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu kullanılarak Zoom Meeting üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veriler, etik kurul izni ve hemşirelerden yazılı onam alındıktan sonra toplandı. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Makale COREQ kontrol listesine uygun olarak yazılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların tamamı kadındı ve yaşları 20-40 arasındaydı. Hemşirelerin çoğunluğu lisans (%77) ve bekârdır (%88). Hemşirelerin meslekte toplam çalışma süresi 2-18 yıl arasında değişmekte olup, hemşireler haftada ortalama 45,3 saat çalışmaktadır. Hemşireler ahlaki sıkıntı durumları için 10 üzerinden ortalama 7,6 puan vermiştir. İçerik analizi sonucunda 4 ana kategori altında temalar (ahlaki sıkıntının nedenleri, ahlaki sıkıntının etkileri, hemşirelerin ahlaki sıkıntıyla baş etme biçimleri ve ahlaki sıkıntıya çözüm önerileri) belirlenmiştir.

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin yüksek düzeyde ahlaki sıkıntı yaşadıkları belirlendi. Bu anlamda başa çıkmayı kolaylaştıracak bireysel ve kurumsal başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi önerilmektedir.