E-ISSN: 2791-7835
Views and Experiences of Nurses during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study
1Koc University, School of Nursing, Istanbul, Türkiye
2Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Marmara University, Istanbul, Türkiye
3Psychiatric Nursing Department, Faculty of Nursing, Hacettepe University, Ankara, Türkiye
4Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
5Psychiatric Nursing Department, Faculty of Nursing, Hacettepe University, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 45-54 DOI: 10.14744/lhhs.2022.10004
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Coronavirus pandemic showed that the number of nurses and the management of personal protective equipment (PPE) posed challenges in meeting the increased demand worldwide. The aim of this study was to deter-mine the experiences and views of the nurses on the management of the nurse workforce and materials/equipment in providing nursing care during the coronavirus disease 2019 pandemic.

Methods: Qualitative design was used in this study. A phenomenological approach was followed to collect data by administering focus group interviews in February 2021. The views of 37 nurses working in hospitals in seven geo-graphic regions of Türkiye were obtained. Interview data were analyzed using content analysis.

Results: The views and experiences of the participants were grouped under five themes, summarizing seven subthemes and 22 open codes. The results of the study indicated that “not having/accessing PPE to protect nurses and patients from infection contamination” and “working with protective equipment for long hours” were the most frequently witnessed problems. In addition, participants reported that they were not understood by health care managers and felt lonely.

Discussion and Conclusion: Nurses have been fighting at the forefront of this disaster. However, in recognition of how sacred and valuable life is, nurses fighting against coronavirus should not be left alone and must be supported by health care managers and decision-makers.
Hemşirelerin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Görüş Ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştirma
1Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara, Türkiye
5Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 45-54 DOI: 10.14744/lhhs.2022.10004

Giriş: Koronavirüs pandemisi tüm dünyada artan talebi karşılamak için hemşire sayısı ve kişisel koruyucu ekipman yönetiminin sorun olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin koronavirüs (2019) pandemisi sırasında hemşirelik bakımı sağlamada hemşire işgücü ve malzeme/ekipman yönetimine ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Bu çalışmada nitel tasarım kullanılmıştır. Şubat 2021'de odak grup görüşmeleri uygulanarak veri toplamak için fenomenolojik yaklaşım izlendi. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden hastanelerde çalışan 37 hemşirenin görüşleri alındı. Görüşme verileri içerik analizi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Katılımcıların görüş ve deneyimleri, yedi alt temayı ve yirmi iki açık kodu özetleyen beş tema altında toplandı. Çalışmanın sonuçlarına göre, “hemşireleri ve hastaları enfeksiyon bulaşından korumak için kişisel koruyucu ekipmana sahip olamama/erişememe” ve “koruyucu ekipmanla uzun saat çalışma” en sık görülen sorunlardı. Bunlara ilaveten katılımcılar sağlık yöneticileri tarafından anlaşılmadıklarını ve kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmişlerdir.

Tartışma ve Sonuç: Hemşireler bu felaketin ön saflarında mücadele etmişlerdir. Bununla birlikte hayatın ne kadar kutsal ve değerli olduğunun bilinciyle koronavirüsle mücadele eden hemşireler yalnız bırakılmamalı, sağlık yöneticileri ve karar vericiler tarafından desteklenmelidir.