E-ISSN: 2791-7835
Social Justice Advocacy and Ethical Sensitivity of Nursing Students: A Descriptive Research
1Lokman Hekim University, School of Health Institute, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 68-75 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12992
Full Text PDF

Abstract

Introduction: In a holistic social defense theory, nurses should defend not only patients in hospitals but also society. The aim of the study was to determine the social justice advocacy (SJA) levels of nursing students in their first, second, third, and fourth years in a private university and to analyze the relationship of SJA with sociodemographic and aca-demic characteristics and ethical sensibility (ES).

Methods: This study was descriptive and was conducted in Ankara in Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, during the academic year 2021–2022. It comprised students (n=167) who studied in the classroom. The data of this study were collected by the Survey Form, the Scale of Social Justice Defense, and the Ethical Sensitivity Survey.

Results: When the SJA scores of the participants according to the class they studied were examined, a significant difference was found between the SJA scores of the fourth graders and the first and second grades (p=0.019). When the scores of the participants from the Moral Sensitivity Questionnaire were compared with the scores they obtained from the SJA Scale subscales, a very weak (r=-0.238) and statistically significant negative correlation was found be-tween the scores they obtained from the Moral Sensitivity Questionnaire and the scores they received from the Ap-plicant’s Empowerment subscale.

Discussion and Conclusion: There are very little scientific data about SJA and the relationship of nurses in our country with ES, and it is recommended to do more work to study the knowledge and skills of nursing students on SJA.


Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu ve Etik Duyarlılık ile İlişkisi: Tanımlayıcı Çalışma
1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 68-75 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12992

Amaç: Bütünleştirici bir sosyal savunuculuk teorisinde hemşirelerin savunuculuk yaparken sadece hastanelerdeki hastaları değil toplumu da savunmaları gerektiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı özel bir üniversitede eğitim gören 1,2,3,4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu (SAS) düzeylerini saptamak sosyal adalet savunuculuklarının sosyo-demografik özellikler, bazı akademik özellikler ve etik duyarlılıkla ilişkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma tanımlayıcı tipte olup, 2021/2022 eğitim öğretim yılında Ankara'da XXX Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı'nda öğrenim görmüş (n=167) öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmanın verileri Anket Formu, Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi ile toplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların öğrenim gördüğü sınıfa göre aldıkları SAS puanları incelendiğinde dördüncü sınıflar ile birinci ve ikinci sınıflar arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,019). Katılımcıların Ahlaki Duyarlılık Anketinden aldıkları puanlar ile SAS Ölçeği alt ölçeklerinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında Ahlaki Duyarlılık Anketinden aldıkları puanlar ile Müracaatçının Güçlendirilmesi alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında çok zayıf düzeyde (r=-0,238) ve istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde korelasyon saptanmıştır.
Sonuç: Ülkemizde SAS ve hemşirelerin etik duyarlılık ile ilişkisi hakkında çok az bilimsel veri vardır ve hemşirelik öğrencilerinin SAS ile ilgili bilgi ve becerilerinin çalışılması, daha fazla çalışma yapılması önerilebilir.