E-ISSN: 2791-7835
Impact of Tobacco Use on 30-Day Mortality in Subjects Presenting with Spontaneous Intracerebral Hematoma: Retrospective Analysis of 335 Subjects
1Department of Chest Diseases, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(2): 132-139 DOI: 10.14744/lhhs.2022.11001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Spontaneous intracerebral hematoma (ICH) causes significant morbidity and mortality. Risk factors for early mortality still need to be clearly elucidated. This study aimed to identify factors associated with 30-day mortality, hematoma volume, and the presence of intravascular hematoma in subjects presenting with spontaneous ICH.

Methods: All consecutive subjects (>18 years) admitted to the intensive care unit between January 2013 and June 2021 with spontaneous ICH were analyzed retrospectively. Detailed systemic and neurological examinations were recorded and evaluated from files.

Results: A total of 335 subjects (51.3% male, median age 68 [55–77] years) with ICH were included in the study. Of these, 230 were smokers (68.7%), 105 were nonsmokers (31.3%). Compared to nonsmokers, smokers had a lower Glasgow Coma Scale score (p=0.036), larger hematoma volume (p=0.034), higher frequency of intraventricular hematoma (p=0.013). Multiple logistic regression revealed that smokers had 2.069-fold higher risk of death than non-smokers (OR: 2.069, 95% CI: 1.115–3.839, p=0.021). Smoking was also independently associated with the presence of intraventricular hematoma (OR: 1.669, 95% CI: 1.027–2.711, p=0.039).

Discussion and Conclusion: The study showed that smokers have a 2.069-fold greater risk of 30-day mortality and a 1.669-fold higher likelihood of having intraventricular hematoma following spontaneous ICH than nonsmokers.


Spontan Intraserebral Hematom ile Başvuran Hastalarda Tütün Kullanımının 30 Günlük Mortalite Üzerindeki Etkisi: 335 Deneğin Retrospektif Analizi
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 2(3): 132-139 DOI: 10.14744/lhhs.2022.11001

Amaç: Spontan intraserebral hematom (SİH) önemli düzeyde morbidite ve mortaliteye neden olur. Erken dönem mortalite için risk faktörlerinin hala net bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Bu çalışmada spontan intraserebral hematom (İSK) ile başvuran olgularda 30 günlük mortalite, hematom hacmi ve intravasküler hematom varlığı ile ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Ocak 2013 ile Haziran 2021 arasında yoğun bakım ünitesine spontan İSK ile başvuran ardışık tüm olgular (>18 yıl) geriye dönük olarak analiz edildi. Ayrıntılı sistemik ve nörolojik muayeneleri dosyalardan kayıt altına alınarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya İSK'li toplam 335 olgu (%51.3 erkek, medyan yaş 68 [55-77] yıl) dahil edildi. Bunların 230'u sigara içiyordu (%68,6), 105'i sigara içmiyordu (%31,4). Sigara içmeyenlere göre sigara içenlerde Glasgow koma skalası skoru daha düşük (p=0,036), hematom hacmi daha yüksek (p=0,034), intraventriküler hematom sıklığı daha yüksekti (p=0,013). Çoklu lojistik regresyon, sigara içenlerin içmeyenlere göre 2.069 kat daha yüksek ölüm riskine sahip olduğunu ortaya koydu (OR: 2.069, %95 GA: 1.115-3.839, p=0.021). Sigara içmek ayrıca intraventriküler hematom varlığı ile bağımsız olarak ilişkiliydi (OR: 1.669, %95 GA: 1.027-2.711, p=0.039).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, sigara içenlerin, içmeyenlere göre spontan İSK'yi takiben 2.069 kat daha fazla 30 günlük mortalite riskine ve 1.669 kat daha yüksek intraventriküler hematom olasılığına sahip olduğunu göstermektedir.