E-ISSN: 2791-7835
Effects of Body Mass Index on Intra-abdominal Pressure and Regional Cerebral Oxygen Saturation in Lumbar Spine Surgery in the Prone Position
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Türkiye.
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye.
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye.
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(2): 140-145 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90002
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This study aimed to investigate whether the prone position could affect near-infrared spectroscopy (NIRS) values in patients with a high body mass index (BMI).

Methods: A total of 40 patients with the American Society of Anesthesiology physical status I–III who underwent lumbar disc hernia repair for one or two levels were included in this prospective study. NIRS monitorization was performed on all patients after routine monitoring. The patients were allocated equally to two groups according to BMI: Group I (BMI ≥30 kg/m2) and Group II (BMI <30 kg/m2).

Results: The mean intra-abdominal pressure (IAP) measured at the prone position was higher in Group I (p=0.005). There was a statistically significant positive correlation between BMI and IAP values at the prone position (r=0.471, p =0.002). A total of 8 patients suffered a ≥20% decrease in regional cerebral oxygen saturation, with 6 in Group I and 2 in Group II.

Discussion and Conclusion: Intragroup IAP values increased over time and were significantly higher in obese patients. Regional cerebral oxygen saturation dropped in both groups until the 20th minute of the prone positioning and then was stabilized. These findings might be used for anesthetic management of patients undergoing lumbar surgeries within the first 20 min.


Prone Pozisyonunda Lomber Omurga Cerrahisinde Vücut Kitle İndeksinin İntraabdominal Basınca ve Bölgesel Serebral Oksijen Satürasyonuna Etkisi
1Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye.
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye.
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 2(3): 140-145 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90002

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prone pozisyonunun vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda yakın kızılötesi spektroskopi değerlerini etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.
Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, Amerikan Anestezi Derneği fiziksel durumu I-III olan ve bir veya iki seviye lomber disk herni onarımı yapılan toplam 40 hasta dahil edilmiştir. Rutin izlem sonrası tüm hastalara yakın kızılötesi spektroskopi monitörizasyonu uygulanmıştır. Hastalar vücut kitle indeksine göre eşit olarak iki gruba ayrılmıştır: Grup I: VKİ ≥30kg/m2, Grup II VKİ<30 kg/m2.
Bulgular: Prone pozisyonunda ölçülen ortalama intraabdominal basınç Grup I'de daha yüksektir (p=0.005). Prone pozisyonunda vücut kitle indeksi ile intraabdominal basınç değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon vardır (r=0.471, p=0.002). Altısı Grup I'de ve 2'si Grup II'de olmak üzere toplam 8 hasta bölgesel serebral oksijen satürasyonunda ≥%20 azalma yaşamıştır.
Sonuç: Grup içi intraabdominal basınç değerleri zamanla artmış olup, obez hastalarda anlamlı olarak daha yüksektir. Prone pozisyonunun 20. dakikasına kadar bölgesel serebral oksijen satürasyonu her iki grupta da düşmüş ve daha sonra stabilize olmuştur. Bu bulgular, lomber cerrahi geçiren hastalarda ilk 20 dakika içinde anestezi yönetiminde kullanılabilir.