E-ISSN: 2791-7835
Views of Nurses on Evidence-Based Practices and Factors Hindering the Use of These Practices: A Qualitative Study
1Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara
2Lokman Hekim University Vocational School of Health Services First and Emergency Aid Program - Ankara
3Lokman Hekim University Vocational School of Health Services Dialysis Program - Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 55-61 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90005
Full Text PDF

Abstract

Aim: The aim of this study is to reveal nurses' views on evidence-based practices and the factors that hinder the use of these practices.
Methods: This qualitative and descriptive study was conducted between April- August 2021. The sample of the study consisted of 15 nurses working in university hospitals in Ankara and Konya city centers. An information form and a semi-structured interview form were used to collect data. In order to reveal the views of nurses on evidence-based practices, interviews were conducted with nurses who have been working in the hospital for at least a year, in a quiet environment where they felt ready, between April and August 2021, via Zoom. Data were coded using the MAXQDA 20 Plus program. COREQ was used in the structuring and reporting phase of the qualitative research.
Results: Five main themes emerged in this study. The themes which are light of science, professional approach, teamwork, barriers to evidence-based practices, and resistance to change are compatible with the literature.
Conclusions: As a result, it is recommended to give lectures on EBPs in university education, to organize seminars about EBPs during in-service training, and to follow EBP guidelines especially for nurse managers to increase the use of EBPs.


Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara İlişkin Görüşleri ve Bu Uygulamaların Kullanımını Engelleyen Faktörler: Nitel Bir Çalışma
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Ankara
3Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 55-61 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90005

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara ilişkin görüşlerini ve bu uygulamaların kullanımını engelleyen faktörleri ortaya çıkarmaktır.
Yöntem: Nitel ve tanımlayıcı olan bu çalışma Nisan-Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara ve Konya il merkezlerindeki üniversite hastanelerinde çalışan 15 hemşire oluşturmuştur. Veri toplamak için bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla, hastanede en az bir yıldır görev yapan hemşirelerle, kendilerini hazır hissettikleri sessiz bir ortamda, Nisan-Ağustos 2021 tarihleri arasında Zoom aracılığıyla yapılmıştır. Veriler MAXQDA 20 Plus programı kullanılarak kodlanmıştır. Nitel araştırmanın yapılandırılması ve raporlanması aşamasında COREQ kullanılmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada beş ana tema ortaya çıkmıştır. Bilimin ışığı, profesyonel yaklaşım, ekip çalışması, kanıta dayalı uygulamaların önündeki engeller ve değişime direnç temaları literatürle uyumludur.
Sonuç: Sonuç olarak, üniversite eğitiminde kanıta dayalı uygulamalar konusunda dersler verilmesi, hizmet içi eğitimlerde kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve özellikle hemşire yöneticilerin kanıta dayalı uygulamaların kullanımını artırmak için kılavuzlara uymaları önerilmektedir.