E-ISSN: 2791-7835
C-Reactive Protein to Albumin Ratio May Be an Inflammatory Indicator for the Coronary Slow Flow Phenomenon
1Department of Cardiology, Şeyh Edebali University Faculty of Medicine, Bilecik, Türkiye
2Department of Cardiology, Erzurum City Hospital, Erzurum, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 32-37 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80006
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Coronary slow flow phenomenon (CSFP) is defined by the low-speed filling of contrast material in the distal portion of one or more coronary arteries despite the absence of stenosis of the coronary arteries on coronary angiography (CAG). Although the pathophysiology of this phenomenon is not known, suggested mechanisms in-clude increased oxidative stress and inflammation, disturbed endothelial function, and microvascular dysfunction. The C-reactive protein (CRP)/albumin ratio (CAR) is a sensitive indicator of the severity and progression of the inflam-matory reaction. In our study, we planned to examine the relationship between CSFP and CAR.

Methods: In this prospective and single-center study, 45 patients with CSFP detected in CAG between June 2021 and June 2022 were included. In the control group, 49 people with normal coronary arteries matched for gender and age were included. We analyzed the relationship between CSFP and CAR according to laboratory findings and patient demographics.

Results: The mean age of the study group was 56.43±9.66 years. CRP (4.69±3.69 vs 2.93±1.93, p=0.006) and CAR (1.14±0.86 vs 0.66±0.41, p=0.002) were significantly higher in the CSFP group compared with controls. Albumin levels were significantly lower in CSFP (4.05±0.90 mg/dL vs 4.40±0.71 mg/dL, p=0.037). In addition, CAR showed a significant diagnostic value for CSFP in receiver operating characteristic curve analysis (area under the curve: 0.65±0.06, p=0.0130).

Discussion and Conclusion: CAR values, which are important indicators of inflammation, were higher in patients with CSFP. This finding may reveal that inflammation is also effective in the pathogenesis of CSFP, and we think CAR can be used for screening and predicting prognosis in this patient group.


C-Reaktif Proteinin Albümine Oranı Koroner Yavaş Akış Fenomeni İçin İnflamatuvar Bir Gösterge Olabilir
1Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bilecik
2Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Erzurum
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 32-37 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80006

Amaç: Koroner yavaş akım fenomeni (KYAF), koroner anjiyografide (KAG) koroner arterlerde darlık olmamasına rağmen 1 veya daha fazla koroner arterin distal kısmına düşük hızda kontrast madde dolumu ile karakterizedir. Bu fenomenin patofizyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte, önerilen mekanizmalar arasında artan oksidatif stres ve inflamasyon, bozulmuş endotelyal fonksiyon ve mikrovasküler disfonksiyon sayılabilir. C-reaktif proteinin albümine oranı (CAR), inflamatuvar reaksiyonun şiddeti ve ilerlemesinin hassas bir göstergesidir. Çalışmamızda KYAF ve CAR arasındaki ilşkiyi incelemeyi planladık.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif ve tek merkezli çalışmaya Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında KAG'de KYAF saptanan 45 hasta dahil edildi. Kontrol grubuna yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş normal koroner arterleri olan 49 kişi dahil edildi. KYAF ve CAR arasındaki ilişkiyi laboratuvar bulgularına ve hasta demografik özelliklerine göre analiz ettik.

Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 56,43±9,66 yıl idi. Kontrollere kıyasla KYAF grubunda CRP (4,69±3,69 vs. 2,93±1,93, p=0,006) ve CAR (1,14± 0,86 vs 0,66±0,41, p=0,002) anlamlı olarak daha yüksekti. Albümin seviyeleri KYAF'de anlamlı olarak daha düşüktü (4,05±0,90 mg/ dL'ye karşılık 4,40±0,71 mg/ dL, p=0,037). Ayrıca, CAR, alıcı operasyon karakteristikleri (ROC) eğrisi analizinde KYAF için önemli bir tanı değeri gösterdi (AUC: 0,65±0,06, p=0,0130).

Sonuç: İnflamasyonun önemli göstergelerinden olan CAR değerleri KYAF 'li hastalarda daha yüksek bulundu. Bu bulgu, KYAF patogenezinde inflamasyonun da etkili olduğunu ortaya koyabilir ve bu hasta grubunda tarama ve prognozun tahmin edilmesinde CAR'ın kullanılabileceğini düşünmekteyiz.