E-ISSN: 2791-7835
Investigation of the Experiences of Patients Treated in Coronary Intensive Care Unit after Myocardial Infarction Using a Phenomenological Method
1Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
2University Health Sciences Turkey, Gülhane Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 22-31 DOI: 10.14744/lhhs.2022.10005
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This research aimed to reveal the subjective experiences, psychological difficulties, and feelings and opinions of myocardial infarction (MI) patients during their stay in the intensive care unit (ICU).

Methods: This research employed a phenomenological method as a descriptive qualitative method. The research was conducted in June–July 2022. The research comprised 13 MI patients who received treatment at the coronary ICU of a research and training hospital. The collected data were analyzed using Colaizzi’s phenomenological method. Necessary permissions were obtained from the ethics committee of the relevant university. The article was written in accordance with the Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research control list.

Results: The mean age of the participants was 59.92±13.62 years and their ages ranged from 37 to 84 years. Of the participants, 69.2% were males, 46.2% were graduates of primary school, and 38.5% were self-employed. Of the total patients, 53.8% quit smoking due to MI, but 7.7% continued drinking. Among the patients, 84.6% had chronic diseas-es, which were mostly coronary artery diseases (92.3%) and hypertension (69.2%). The main symptoms experienced were chest pain (86.4%), getting tired easily (38.5%), breathlessness (30.8%), and burning in the sternum (23.1%). Three main themes derived from the analysis of the collected data were experiences with MI, experiences in the Coronary ICU, and new life after hospital discharge.

Discussion and Conclusion: The findings of the research showed the need for effective programs to cope with stress and cardiac rehabilitation programs to improve the psychosocial well-being of MI patients and maintain their adap-tation to a new life.


Miyokard İnfarktüsü Sonrası Koroner Yoğun Bakımda Tedavi Olan Hastaların Deneyimlerinin Fenomenolojik Yöntemle İncelenmesi
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşireliğin Temelleri Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 22-31 DOI: 10.14744/lhhs.2022.10005

Amaç: Bu araştırma, Miyokard enfarktüsü (MI) hastalarının Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) yatış sırasındaki öznel deneyimlerini, psikolojik zorluklarını, duygu ve düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamıştır.

Metod: Araştırma tanımlayıcı nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem kullanılarak Haziran-Temmuz 2022 tarihinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir araştırma ve eğitim hastanesinin koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 13 MI hastası oluşturmuştur. Etik kurul izni sonrasında çalışmaya katılmaya gönüllü hastalarla çalışma grubuna ulaşılmıştır. Veriler “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve ‘‘MI Sonrası Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri”ni belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Yarı Yapılandırılmış Soru Formu” ile toplanmıştır. Veri toplama işlemi veri doygunluğuna ulaşıldığında sonlandırılmıştır. Veriler, Veriler Colazzi’nin fenomenolojik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Makale COREQ kontrol listesine uygun olarak yazılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 59.92±13.62 ve 37-84 arasındadır. Hastaların %69.2’si erkek, %46.2’sı ilköğretim mezunu, %38.5’i serbest meslek sahibidir. Hastaların %53.8’i sigara kullanırken hastalığından dolayı bırakmıştır, %7.7’si halen alkol kullanmaktadır. %84.6’sının kronik hastalığı bulunmaktadır. Kronik hastalığı olanların %92.3 koroner arter hastası, aynı zamanda %69.2’si hipertansiyon hastasıdır. %86.4’ü göğüs ağrısı şikayeti, %38.5’i kolay yorulma, %30.8’i nefes darlığı, %23.1’ sternumda yanma şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. Niteliksel verilerin incelenmesi neticesinde üç tema elde edilmiştir. Bu temalar; MI geçirmeye ilişkin deneyimler, koroner yoğun bakım ünitesine ilişkin deneyimler, taburcu olduktan sonra yeni yaşamdır.

Sonuç: Araştırma bulguları, MI hastalarının psikososyal iyilik hallerini iyileştirmek ve yeni bir yaşama uyumlarını sürdürmek için stresle başa çıkmada etkili programlara ve kardiyak rehabilitasyon programlarına ihtiyaç olduğunu göstermiştir.