E-ISSN: 2791-7835
Evaluation of Novel Markers in Predicting Nonalcoholic Fatty Liver: Uric Acid–High-Density Lipoprotein Ratio
1Lokman Hekim University, Faculty of Medicine, Ankara Hospital, Department of Internal Diseases, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 16-21 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The aim of this study was to evaluate the association between the existence of nonalcoholic fatty liver (NAFL) with uric acid–high-density lipoprotein (HDL) ratio (UHR) and vitamin B12 levels and the effectiveness of these markers in predicting the severity of NAFL.

Methods: This retrospective observational study was conducted in a university hospital between November 2021 and April 2022. The patients who had hepatobiliary ultrasonography examinations with the suspicion of fatty liver were enrolled. Patients who had fatty liver were divided into three groups after an ultrasonographic examination.
Results: Of the 575 patients enrolled in the study, NAFL was found in 314 (54.6%) participants. Fatty liver was evalu-ated as grade 1 in 158 (27.5%), grade 2 in 123 (21.4%), and grade 3 in 33 (5.7%). UHR was higher in patients who had NAFL than in those who did not have NAFL. In addition, UHR levels increased as the severity of NAFL increased. Receiv-er operating characteristic (ROC) curve analysis revealed that, among parameters inspected in the study, the most ef-fective parameter to predict NAFL was UHR. A UHR value of 9.47 revealed a sensitivity of 78% and a specificity of 53%.

Discussion and Conclusion: According to the results of this study, UHR can be used to predict the existence and se-verity of NAFL. There was no association between vitamin B12 levels and NAFL. UHR may be a noninvasive, available, and very simple inflammatory marker that may predict the existence of NAFL in suspected individuals.


Non-alkolik Karaciğer Yağlanmasının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Belirteç: Ürik Asidin Yüksek Dansiteli Lipoproteine Oranı
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 16-21 DOI: 10.14744/lhhs.2022.90001

Amaç: Bu çalışmanın amacı; non-alkolik karaciğer yağlanması (NAFL) varlığı ile ürik asidin yüksek dansiteli lipoproteine oranı (UHR) ve vitamin B12 düzeyleri arasında ilişki varlığını ve bu parametrelerin, karaciğerdeki yağlanmanın şiddetini saptamadaki etkinliğini değerlendirmektir.

Metod: Bu çalışma, üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde Kasım 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında retrospektif olarak yapıldı. Karaciğer yağlanması şüphesiyle hepatobilier ultrasonografi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar karaciğer yağlanmasının ultrasonografik bulgularla değerlendirilmesine göre üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 575 hastanın, 314 (%54.6)'ünde karaciğer yağlanması saptandı. Bunların 158 (%27.5)'inde evre 1, 123 (%21.4)'ünde evre 2 ve 33 (%5.7)'ünde evre 3 yağlanma saptandı. Karaciğer yağlanması olanlarda UHR değeri anlamlı olarak yüksek saptandı. Ayrıca yağlanma şiddeti arttıkça UHR değerinin de artığı saptandı. Alıcı operasyon karakteristikleri (ROC) analizinde; çalışmada kullanılan parametreler içinde NAFL varlığını en iyi yansıtan belirtecin UHR olduğu saptandı. UHR değeri 9,47 olarak alındığında, sensitivite %78, spresifite ise %53 saptandı.

Sonuç: UHR, karaciğer yağlanmasını saptamada ve şiddetini göstermede kulllanılabilir. Vitamin B12 düzeyi ile NAFL arasında ilişki saptanmadı. UHR, NAFL teşhisinde kullanılabilecek, ucuz, basit ve non-invaziv bir belirteç olabilir.