E-ISSN: 2791-7835
Two Different Clinical Presentations of Splenic Artery Aneurysm: A Report of Two Cases
1Memorial Diyarbakır Hospital General Surgery Clinic
2Dicle University Faculty of Medicine Department of General Surgery
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(1): 76-79 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: We aimed to report two cases with spontaneous rupture and left upper quadrant pain, which are two separate clinical forms of splenic artery aneurysm (SAA).

Methods: We presented the clinical, radiological, and treatment data of two cases diagnosed with SAA who were admit-ted to the hospital with different clinical presentations. A 62-year-old female patient was seen in the emergency room with complaints of severe abdominal pain, sweating, nausea, and vomiting that started suddenly and spread to the back.

Results: Pulse was 120 min-1 and blood pressure was 85/55. Contrast-enhanced abdominal computed tomography (CT) evaluation showed a saccular aneurysm sac about 5 cm in diameter on the posterosuperior wall in the middle part of the splenic artery. Aneurysm excision and splenectomy were performed starting from the proximal of the ruptured splenic aneurysm. A 41-year-old female patient was admitted to our center with left upper quadrant pain for 3 days. There was no history of chronic illness, medication, or smoking. Contrast-enhanced upper abdominal CT reveals an area without contrast enhancement extending from the subcapsular area.Laparoscopic splenectomy was performed on the patient due to infarction and SAA. No pathology was detected in the follow-up of the patients at 1, 6, 12, and 18 months.

Discussion and Conclusion: Considering SAA in the differential diagnosis in patients with left upper quadrant pain radiating to the back or in patients presenting with severe abdominal pain with hypotension and appropriate treat-ment after diagnosis is lifesaving.


Splenik Arter Anevrizmasının İki Farklı Klinik Prezentasyonu: İki Olgu Raporu
1Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 1(3): 76-79 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80001

Amaç: Splenik arter anevrizmasının iki ayrı klinik formu olan spontan rüptür ve sol üst kadran ağrısı ile başvuran iki ayrı olguyu sunmayı amaçladık.

Olgular: Farklı klinik tablolarla hastaneye başvuran splenik arter anevrizması tanısı alan iki olgunun klinik, radyolojik ve tedavi verilerini sunduk.
62 yaşında kadın hasta aniden başlayan ve sırta yayılan şiddetli karın ağrısı, terleme, bulantı ve kusma şikayetleri ile acil servise başvurdu. Nabız 120/dk, kan basıncı 85/55 idi. Kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi değerlendirmesinde, splenik arterin orta kısmında posterosuperior duvarda yaklaşık 5 cm çapında saküler anevrizma kesesi görüldü. Rüptüre dalak anevrizmasının proksimalinden başlanarak anevrizma eksizyonu ve splenektomi yapıldı.
41 yaşında kadın hasta üç gündür sol üst kadran ağrısı şikayeti ile merkezimize başvurdu. Kronik hastalık, ilaç ve sigara öyküsü yoktu. Kontrastlı üst batın bilgisayarlı tomografisinde subkapsüler alandan kontrast tutulumu olmayan bir alan izleniyor. Hastaya infarkt ve splenik arter anevrizması nedeniyle laparoskopik splenektomi yapıldı. Hastaların 1, 6, 12 ve 18 aylık takiplerinde herhangi bir patoloji saptanmadı.

Sonuç: Sırta yayılan sol üst kadran ağrısı olan veya şiddetli karın ağrısı ve hipotansiyon ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda splenik arter anevrizması düşünülmesi ve tanı sonrası uygun tedavi hayat kurtarıcıdır.