E-ISSN: 2791-7835
Investigation of Psychiatric Symptoms of Inpatients Treated in a Training and Research Hospital
1First and Emergency Aid Program, Kocaeli Vocational School of Health Services, Kocaeli, Türkiye
2Department of Nursing, Üsküdar University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 105-110 DOI: 10.14744/lhhs.2022.60003
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This research was carried out as a descriptive study to examine psychiatric symptoms and some affecting factors in hospitalized patients.
Methods: This descriptive study was conducted with 260 patients who were hospitalized in the internal medicine, general surgery, and orthopedics services of a training and research hospital between June 2017 and January 2018 and who agreed to participate in the study. “Personal Information Form,” “General Health Questionnaire-12 (GHQ-12),” and “Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)” were used as data collection tools.
Results: When the 260 patients included in the study were evaluated according to the GHQ, 48.8% were found to be at risk for mental health disorders. According to the Symptom Screening Test, 16.9% were found to be at risk for somatization, 10% for obsessive–compulsive disorder, 13.8% for interpersonal sensitivity, 20% for depression, 8.1% for anxiety, 10.4% for anger-enmity, 5% for phobic anxiety, 11.1% for paranoid thought, 12.2% for psychoticism, and 19.2% for additional disorders (sleep disorders, eating disorders, and guilt).
Discussion and Conclusion: As a result of the study, psychiatric symptom scores of individuals who were hospitalized due to physical illness were found to be high. It is recommended that individuals who are hospitalized due to physical illness should be followed up for psychiatric symptoms throughout their stay and that individuals with chronic illnesses should be evaluated comprehensively in terms of psychiatric disorders.


Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalardaki Psikiyatrik Belirtilerin İncelenmesi
1Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı, Kocaeli
2Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 105-110 DOI: 10.14744/lhhs.2022.60003

Amaç: Bu araştırma, hastanede yatarak tedavi gören hastalardaki psikiyatrik belirtiler ve etkileyen bazı faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, Haziran 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi servislerinde yatmakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 260 hasta ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Genel Sağlık Anketi (GSA-12)” ve “Belirti Tarama Testi (SCL-90 R)” kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya alınan 260 hasta Genel Sağlık Anketine göre değerlendirildiğinde, %48,8’i ruh sağlığı bozukluğu açısından riskli bulunurken, Belirti Tarama Testine göre bakıldığında; %16,9’unun Somatizasyon, %10 ‘unun Obsesif Kompulsif Bozukluk, %13,8’inin Kişiler Arası Duyarlılık, %20’sinin Depresyon, %8,1’inin Anksiyete, 10,4’ünün Öfke-Düşmanlık, %5’inin Fobik Anksiyete, %11,1’inin Paranoid Düşünce, % 12,2’sinin Psikotizm ve %19,2’sinin ise Ek Maddeler (uyku bozuklukları, yeme bozuklukları ve suçluluk) yönünden riskli olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışma sonucunda, fiziksel hastalık nedeniyle hastanede yatmakta olan bireylerin psikiyatrik belirti puanları yüksek çıkmıştır. fiziksel hastalık nedeniyle hastanede yatan bireylerin, yattığı süre boyunca psikiyatrik belirtiler yönünden takip edilmesi, özellikle kronik hastalığa sahip bireylerin psikiyatrik bozukluklar açısından kapsamlı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.