E-ISSN: 2791-7835
Parameters Affecting Bowel Preparation
1Department of Gastroenterology, KTO Karatay University Faculty of Medicine Affiliated Hospital, Konya, Türkiye
2Department of General Surgery, KTO Karatay University Faculty of Medicine Affiliated Hospital, Konya, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 89-93 DOI: 10.14744/lhhs.2022.50005
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Colonoscopy is the most effective tool for evaluating the colorectal mucosa and detecting polyps. The effectiveness of colonoscopy depends on the quality of bowel preparation. In the present study, we aimed to evaluate the parameters affecting bowel preparation before colonoscopic examination.
Methods: The study was conducted by retrospectively analyzing the medical records and colonoscopy reports of patients who underwent colonoscopy. Colon cleansing levels of the patients were evaluated using Boston Bowel Preparation Scale (BBPS).
Results: In the present study, 199 patients who underwent colonoscopy were evaluated. Of the patients, 100 (50.3%) were females and 99 (49.7%) were males. In 39 (19.6%) of the patients, the preparation was insufficient (BBPS <6), while in 160 (80.4%) patients, it was adequate (BBPS ≥6). While the preparation was insufficient in 7 (58.3%) of 12 hospitalized patients for whom we performed colonoscopy, 32 (17.1%) of 187 outpatients were inadequate. Colon preparation was statistically significantly worse in inpatients than in outpatients (p=0.003).
Discussion and Conclusion: Before colonoscopy in hospitalized patients, the general condition of the patients should be evaluated and an idea should be obtained about whether they can tolerate the cleaning solutions. If it is thought that patients will not be able to tolerate the solutions, the use of antiemetic drugs before solutions and the administration of the solutions with different beverages such as fruit juices over a longer period of time may increase toleration.


Barsak Hazırlığını Etkileyen Parametreler
1KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Konya
2KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 89-93 DOI: 10.14744/lhhs.2022.50005

Giriş ve amaç
Kolorektal mukozanın değerlendirilmesi ve polip tespiti için en etkili araç kolonoskopidir. Kolonoskopinin etkinliği bağırsak hazırlığının kalitesine bağlıdır. Çalışmamızda kolonoskopik inceleme önce barsak hazırlığını etkileyen parametreleri değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod
Çalışma kolonoskopi yapılmış hastaların tıbbi kayıtları ve kolonoskopi raporları retrospektif şekilde analiz edilerek yapıldı. Hastaların kolon temizlik düzeyleri Boston Bowel preparation skoru(BBPS) ile değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmamızda kolonoskopi yapılmış 199 hasta değerlendirildi. Hastaların 100 (%50.3)’ü kadın, 99 (%49.7)’u erkek idi. Hastaların 39(%19.6)’unda hazırlık yetersiz( BBPS<6 ) iken, 160 (%80.4)’ında yeterli (BBPS ≥ 6) idi . Kolonoskopi yaptığımız yatan 12 hastanın 7(%58.3)‘sinde hazırlık yetersiz iken, ayaktan 187 hastanın 32 (%17.1)‘sinde yetersiz idi. Yatan hastalarda kolon hazırlığı ayaktan gelen hastalara göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha kötüydü (p=0.003).
Tartışma
Yatan hastalarda kolonoskopi öncesi hastaların genel durumları değerlendirilmeli ve temizlik solüsyonlarını tolere edip edemeyecekleri hakkında fikir edinilmelidir. Eğer hastaların solüsyonları tolere edemeyeceği düşünülüyorsa solusyonlardan önce antiemetik ilaç kullanımı ve solusyonlarının meyve suları gibi farklı içeceklerle birlikte daha uzun süre içerisinde az az verilmesi tolerasyonu arttırılabilir.