E-ISSN: 2791-7835
Total Body Irradiation in Pediatric Patients: Single Center Results
1Department of Radiation Oncology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye; Department of Radiation Oncology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Radiation Oncology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Pediatric Hematology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye
4Department of Pediatric Hematology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 124-135 DOI: 10.14744/lhhs.2022.70003
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Total body irradiation (TBI) with megavolt photon energy is a treatment that can be applied before bone marrow transplantation (BMT) in many hematologic diseases. Two-dimensional TBI (2D-TBI) is one of the oldest RT techniques. We performed a retrospective study to evaluate the radiotherapy (RT)-related acute adverse events in pediatric patients with TBI.
Methods: Patients who received TBI between January 1, 2021, and December 30, 2021, in the Radiation Oncology Clinic of Ankara City Hospital were evaluated retrospectively. The primary endpoint of the study was the assessment of RT-related acute adverse events (RT-AE). The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 5.0 was used for RT-AE.
Results: Twenty-one pediatric patients treated with 2D-TBI between February 20, 2021, and October 10, 2021, have been retrospectively analyzed. The median follow-up period is 7 (range 1–14) months. The median age of the patients is 11 (range 2–17) years. The median time to BMT following TBI is 4 (range 3–13) days. A total of 12 Gy was applied to 15 (71.4%) patients diagnosed with acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia. A total of 3 Gy was applied to 5 (23.8%) patients due to aplastic anemia and thalassemia major. A total of 4 Gy was applied to 1 (4.8%) patient who had anaplastic large cell lymphoma. In the first week after TBI, all 21 (100%) patients were neutropenic in grade 3 or higher. One day after TBI, there was a 23.4% increase in grade 3 or higher leukopenia [p=0.042; OR (95% CI) 0.278 (0.132–0.585)].
Discussion and Conclusion: The 2D-TBI is applied with acceptable toxicity. TBI-related pneumonia was not observed in any of the patients in our treatment technique with a dose/rate of 0.053 Gy/min.


Pediatrik Hastalarda Tüm Beden Işınlaması: Tek Merkez Sonuçları
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara; Ankara Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Kliniği, Ankara
4Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 124-135 DOI: 10.14744/lhhs.2022.70003

Amaç: Megavolt foton enerjisi ile Tüm Beden Işınlaması (TBI), birçok hematolojik hastalıkta kemik iliği nakli (KIT) öncesi uygulanabilen bir tedavidir. İki boyutlu TBI(2D-TBI) ise en eski Radyoterapi (RT) tekniklerinden biridir. Bu çalışmada TBI uygulanan pediyatrik hastalarda 2D-TBI ilişkili akut yan etkiler retrospektif incelenmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Ankara Şehir Hastanesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde 01.01.2021-30.12.2021 tarihleri arasında TBI uygulanan hastalar retrospektif değerlendirildi. Çalışmanın birincil son noktası, RT ile ilişkili akut yan etkidir. Yan etki için için CTCAE (the Common Toxicity Criteria for Adverse Events) sürüm 5.0 kullanılmıştır.
Bulgular: 20.02.2021 ile 10.10.2021 tarihleri arasında 2D-TBI uygulanan 21 pediyatrik hasta retrospektif analiz edildi. Medyan takip süresi 7(aralık 1-14) aydır. Hastaların medyan yaşı 11(aralık 2-17) yıldır. TBI sonrası KIT’e kadar geçen medyan süre 4(aralık 3-13) gündür. ALL ve AML tanılı 15 (%71,5) hastaya toplam 12 Gy uygulandı. Aplastik anemi ve talasemi major (TM) nedeniyle 5 (%23.8) hastaya toplam 3 Gy uygulandı. Anaplastik büyük hücreli lenfomalı 1 (%4.8) hastaya toplam 4 Gy uygulandı. TBI'dan sonraki ilk haftada, 21 (%100) hastanın tümü 3. derece veya daha yüksek düzeyde nötropeniktir. TBI'dan bir gün sonra; 3. derece veya daha yüksek lökopenide %23.4'lük bir artış vardı (p:0.042; OR (95% CI) 0.278 (0.132-0.585).
Sonuç: 2D-TBI kabul edilebilir toksisite ile uygulanabilirdir. Tedavi tekniğimizde 0.053Gy/dk doz/hız ile hiçbir hastamızda TBH'ye bağlı pnömoni izlenmememiştir.