E-ISSN: 2791-7835
Frequency of Drug Allergy and Associated Factors Reported by Patients Applying to the Internal Medicine Outpatient Clinic
1Department of Immunology and Allergy, Ankara Atatürk Sanatoryum Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 136-141 DOI: 10.14744/lhhs.2022.70004
Full Text PDF

Abstract

Introduction: We aimed to determine the frequency of drug allergy and the risk factors associated with drug allergy with a standard questionnaire to be answered by the participants.
Methods: In this study, we prepared and administered a questionnaire to inquire about drug allergy, recurrence of allergy, clinical findings, treatment for allergy, and accompanying comorbidities in outpatients admitted to the internal medicine clinic.
Results: A total of 261 (138 men and 123 women) participants were included in this study. The prevalence of drug allergy was 36.8% in the study. It was observed that the most common cause of drug allergy was antibiotics (22.7%), acetylsalicylic acid (antipyretic drugs) (14.4%), and gastric protectors (10.3%). Among the allergic symptoms, urticaria (24.7%) stands first, angioedema (23.7%) second, and hematological problems third (15.5%). The fourth and the fifth are eye findings (13.4%) and skin findings (12.4%), respectively. The history of asthma and drug allergy in first-degree relatives was significantly higher in the group with drug allergy (p<0.001). Male gender, latex allergy, asthma, atopic dermatitis, allergic rhinitis, chronic sinusitis, diabetes, and recurrent urinary tract infection were risk factors associated with drug allergy.
Discussion and Conclusion: In this study, the prevalence of drug allergy was found to be 36.8% in patients who applied to the Internal Medicine Clinic. It has been observed that male gender may be associated with drug allergy along with some chronic diseases.


İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalar Tarafından Bildirilen İlaç Alerjisi Sıklığı ve İlişkili Faktörler
1Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 136-141 DOI: 10.14744/lhhs.2022.70004

Amaç: Katılımcıların kendilerinin cevaplayacağı bir standart anket ile ilaç alerjisi sıklığını ve ilaç alerjisi ile ilişkili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada, İç Hastalıkları Kliniğine ayaktan başvuran hastalara ilaç alerjisi, alerjinin tekrarlama durumunu, klinik bulgularını, alerji için alınan tedaviyi ve eşlik eden komorbiditelerini sorgulayacak bir anket hazırladık ve uyguladık.
Bulgular: Bu çalışmaya toplamda 261 (138 erkek ve 123 kadın) katılımcı dahil edildi. Çalışmada ilaç alerjisi prevalansı %36,8 saptandı. İlaç alerjisine en sık antibiyotiklerin (%22,7), ikinci sırada asetil salisilik asit – ateş düşürü – antipiretik ilaçların (%14,4) ve üçüncü sırada mide koruyucuların (%10,3) sebep olduğu gözlendi. Alerjik belirtiler arasında birinci sırada ürtiker (%24,7), ikinci sırada anjioödem (%23,7), üçüncü sırada hematolojik problemler (%15,5), dördüncü sırada göz bulguları (%13,4) ve sonrasında cilt bulgularının (%12,4) yer aldığı gözlendi. Birinci derece yakınlarında astım ve ilaç alerjisi öyküsü, ilaç allerjisi olan grupta anlamlı olarak yüksek saptandı (p <0,001). Erkek cinsiyet, lateks alerjisi, astım, atopik dermatit, alerjik rinit, kronik sinüzit, diyabet ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyon ilaç alerjisi ile ilişki risk faktörleri olarak saptandı.
Sonuç: Bu çalışmamızda İç Hastalıkları Kliniğine başvuran hastalarda ilaç alerjisi prevalansı %36,8 saptandı. Bazı kronik hastalıklarla birlikte erkek cinsiyetin ilaç alerjisi ile ilişkili olabileceği gözlendi.