E-ISSN: 2791-7835
Magnetic Resonance Appearance and Clinical Significance of Anterior Suprapatellar Fat Pad in Anterior Knee Pain
1Department of Anatomy, Ankara Medipol University, Ankara, Türkiye; Department of Radiology, Visart Imaging Center, Ankara Türkiye
2Department of Anatomy, Ankara Medipol University, Ankara, Türkiye, Department of Anatomy, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
3Department of Radiology, Gazi University, Ankara, Türkiye
4Department of Radiology, Samsun University, Samsun, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences - DOI: 10.14744/lhhs.2022.60005

Abstract

Background and Aims: Anterior knee pain (AKP) is a very common problem in the community and negatively affects the patient's quality of life. There are many pathologies that may be the cause of this problem. The principal aim of our study was to evaluate the relationship between the Magnetic Resonance appearance of the suprapatellar fat pad and AKP.
Methods: Knee Magnetic Resonance Imaging of patients, with and without AKP, were analyzed retrospectively by two independent radiologists, in two groups. The morphological structure of the anterior suprapatellar fat pad and other pathologies that may cause AKP in the knee joint, were evaluated. Statistical relationships of the findings were investigated.
Results: Of the 395 patients participating in the study, 195 (49.4%) were female and 200 (50.6%) were male. The median age of the patients was 43 (18-90). There was no significant difference in mean age between individuals with and without AKP (p=0,376). A significant difference was found between patients with and without AKP in terms of posterior contour bowing of the anterior suprapatellar fat pad, edema and diameter increase in the fat pad, patellar tendinopathy, quadriceps tendinopathy and medial patellar retinaculum damage (p<0,001; p<0,001; p<0,001; p=0,015; p=0,002; p=0,032, respectively).
Conclusion: Anterior suprapatellar fat pad syndrome is one of the pathologies involved in the etiology of AKP. The close relationship between the posterior contour bowing of the anterior suprapatellar fat pad we defined and AKP, should be taken into account in radiological reporting.


Anterior Diz Ağrısında Anterior Suprapatellar Yağ Yastığının Manyetik Rezonans Görünümü ve Klinik Önemi
1Ankara Medipol Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye; Visart Görüntüleme Merkezi, Radyoloji Bölümü, Ankara Türkiye
2Ankara Medipol Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye; Erciyes Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Samsun Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences - DOI: 10.14744/lhhs.2022.60005

Giriş ve Amaç: Anterior diz ağrısı (AKP) toplumda çok sık görülen bir sorundur ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sorunun nedeni olabilecek birçok patoloji vardır. Çalışmamızın temel amacı, suprapatellar yağ yastığının Manyetik Rezonans görünümü ile AKP arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntemler: AKP olan ve olmayan hastaların Diz Manyetik Rezonans Görüntülemeleri iki bağımsız radyolog tarafından iki grup halinde retrospektif olarak incelendi. Ön suprapatellar yağ yastığının morfolojik yapısı ve diz ekleminde AKP'ye neden olabilecek diğer patolojiler değerlendirildi. Bulguların istatistiksel ilişkileri araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 395 hastanın 195'i (%49.4) kadın, 200'ü (%50.6) erkekti. Hastaların ortanca yaşı 43 (18-90) idi. AKP'li ve AKP'siz bireyler arasında yaş ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu (p=0,376). AKP olan ve olmayan hastalar arasında ön suprapatellar yağ yastığının arka kontur eğriliği, yağ yastığında ödem ve çap artışı, patellar tendinopati, kuadriseps tendinopati ve medial patellar retinakulum hasarı açısından anlamlı fark bulundu (p<0,001; p< 0,001; p<0,001; p=0,015; p=0,002; p=0,032, sırasıyla).
Sonuç: Anterior suprapatellar yağ yastığı sendromu AKP etiyolojisinde yer alan patolojilerden biridir. Tanımladığımız anterior suprapatellar yağ yastığının arka kontur eğriliği ile AKP arasındaki yakın ilişki radyolojik raporlamada dikkate alınmalıdır.