E-ISSN: 2791-7835
Magnetic Resonance Appearance and Clinical Significance of Anterior Suprapatellar Fat Pad in Anterior Knee Pain
1Department of Anatomy, Ankara Medipol University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye; Department of Radiology, Visart Imaging Center, Ankara, Türkiye
2Department of Anatomy, Ankara Medipol University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye; Department of Anatomy, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye
3Department of Radiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
4Department of Radiology, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 117-123 DOI: 10.14744/lhhs.2022.60005
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Anterior knee pain (AKP) is a very common problem in the community and negatively affects the patient’s quality of life. Many pathologies can be the cause of this problem. The principal aim of our study was to evaluate the relationship between the magnetic resonance appearance of the suprapatellar fat pad and AKP.
Methods: Knee magnetic resonance imaging of patients with and without AKP was analyzed retrospectively by two independent radiologists in two groups. The morphological structure of the anterior suprapatellar fat pad and other pathologies that may cause AKP in the knee joint were evaluated. Statistical relationships of the findings were investigated.
Results: Of the 395 patients who participated in the study, 195 (49.4%) were females and 200 (50.6%) were males. The median age of the patients was 43 (18–90) years. There was no significant difference in mean age between individuals with and without AKP (p=0.376). A significant difference was found between patients with and without AKP in terms of posterior contour bowing of the anterior suprapatellar fat pad, edema, and diameter increase in the fat pad, patellar tendinopathy, quadriceps tendinopathy, and medial patellar retinaculum damage (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.015, p=0.002, and p=0.032, respectively).
Discussion and Conclusion: Anterior suprapatellar fat pad syndrome is one of the pathologies involved in the etiology of AKP. The close relationship between the posterior contour bowing of the anterior suprapatellar fat pad we defined and AKP should be considered in radiological reporting.


Anterior Diz Ağrısında Anterior Suprapatellar Yağ Yastığının Manyetik Rezonans Görünümü ve Klinik Önemi
1Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara; Visart Görüntüleme Merkezi, Radyoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kayseri
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 117-123 DOI: 10.14744/lhhs.2022.60005

Giriş ve Amaç: Anterior diz ağrısı (AKP) toplumda çok sık görülen bir sorundur ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sorunun nedeni olabilecek birçok patoloji vardır. Çalışmamızın temel amacı, suprapatellar yağ yastığının Manyetik Rezonans görünümü ile AKP arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntemler: AKP olan ve olmayan hastaların Diz Manyetik Rezonans Görüntülemeleri iki bağımsız radyolog tarafından iki grup halinde retrospektif olarak incelendi. Ön suprapatellar yağ yastığının morfolojik yapısı ve diz ekleminde AKP'ye neden olabilecek diğer patolojiler değerlendirildi. Bulguların istatistiksel ilişkileri araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 395 hastanın 195'i (%49.4) kadın, 200'ü (%50.6) erkekti. Hastaların ortanca yaşı 43 (18-90) idi. AKP'li ve AKP'siz bireyler arasında yaş ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu (p=0,376). AKP olan ve olmayan hastalar arasında ön suprapatellar yağ yastığının arka kontur eğriliği, yağ yastığında ödem ve çap artışı, patellar tendinopati, kuadriseps tendinopati ve medial patellar retinakulum hasarı açısından anlamlı fark bulundu (p<0,001; p< 0,001; p<0,001; p=0,015; p=0,002; p=0,032, sırasıyla).
Sonuç: Anterior suprapatellar yağ yastığı sendromu AKP etiyolojisinde yer alan patolojilerden biridir. Tanımladığımız anterior suprapatellar yağ yastığının arka kontur eğriliği ile AKP arasındaki yakın ilişki radyolojik raporlamada dikkate alınmalıdır.