E-ISSN: 2791-7835
Mean Platelet Volume and Neutrophil/Lymphocyte Ratio among Patients with Ulcerative Colitis as an Indicator of Activation
1Lokman Hekim University, Internal Medicine Department, Ankara, Turkey
2Lokman Hekim University, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
3Ufuk University, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
4Lokman Hekim University, Internal Medicine Department, Hematology Division, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 1-4 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70006
Full Text PDF

Abstract

Aim: To determine the changes in mean platelet volume (MPV) and neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) in activation period among patients with Ulcerative colitis.
Material and Method: Totally 83 patients diagnosed with ulcerative colitis were retrospectively screened. Complete blood count results including hemoglobin, white blood cell (WBC) count, NLR, platelet count, MPV of all patients were recorded in both activation and remission periods. Serum C-reactive protein (CRP) and sedimentation levels of all patients were also recorded. Endoscopic disease activities (EAI) were also noted.
Results: Totally 83 patients (49 female, 34 male) diagnosed with ulcerative colitis were included in the study. MPV values were statistically significantly lower (p: 0.023) and NLR values were statistically significantly higher (p:0.011) in activation periods compared with the remission phases. In correlation analysis MPV levels were correlated with the disease age (p:0.019), hemoglobin (p:0.012), white blood cell count (p: 0.009), platelet count (p:0.001), sedimentation rate (p: 0.001), CRP levels (p:0.009) and EAI (p:0.008) during activation periods. On the other hand, neutrophil-lymphocyte ratio did not correlate with MPV, hemoglobin, WBC, platelet count or sedimentation and CRP levels but neutrophil-lymphocyte ratio was also correlated with EAI (p:0.036).
Conclusion: We have studied two inexpensive, easily applicable and non-invasive serum biomarkers, MPV and NLR, for the determination of activation in UC and determined that these two parameters are well correlated with other inflammatory markers and EAI.


Ülseratif Kolitli Hastalarda Aktivasyon Göstergesi Olarak Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil/Lenfosit Oranı
1Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
3Ufuk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
4Lokman Hekim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 1-4 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70006

Amaç: Ülseratif kolitli hastalarda aktivasyon döneminde ortalama trombosit hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit oranındaki (NLR) değişiklikleri belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ülseratif kolit tanısı alan toplam 83 hasta geriye dönük olarak tarandı. Hem aktivasyon hem de remisyon döneminde tüm hastaların hemoglobin, beyaz küre (WBC) sayımı, NLR, trombosit sayısı, MPV'yi içeren tam kan sayımı sonuçları kaydedildi. Tüm hastaların serum C-reaktif protein (CRP) ve sedimantasyon seviyeleri de kaydedildi. Endoskopik aktivite indeksi (EAI) tüm hastalarda kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya ülseratif kolit tanısı konulan toplam 83 hasta (49 kadın, 34 erkek) dahil edildi. Aktivasyon dönemlerinde remisyon dönemlerine göre MPV değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük (p: 0.023) ve NLR değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p:0.011). Korelasyon analizinde MPV düzeyleri hastalık yaşı (p:0.019), hemoglobin (p:0.012), beyaz küre sayısı (p:0.009), trombosit sayısı (p:0.001), sedimantasyon hızı (p:0.001), CRP seviyeleri (p:0.009) ve EAI (p:0.008) ile korrele idi. Öte yandan, nötrofil-lenfosit oranı MPV, hemoglobin, WBC, trombosit sayısı veya sedimantasyon ve CRP düzeyleri ile korelasyon göstermezken, nötrofil-lenfosit oranı da EAI ile korele idi (p:0.036).
Sonuç: Ülseratif kolitte aktivasyonun belirlenmesi için 2 ucuz, kolay uygulanabilir ve invaziv olmayan serum biyobelirteçleri olan MPV ve NLR'yi inceledik ve bu 2 parametrenin diğer inflamatuar belirteçler ve EAI ile iyi korele olduğunu belirledik.