E-ISSN: 2791-7835
Intragastric Botox Injection Barely To the Antrum vs. Diet: A Comparative Study
1Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
2Ufuk University, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
3Gazi University, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 9-13 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70005
Full Text PDF

Abstract

Background and Aim: We aimed to report the clinical outcomes of antral BTX-A injection in the absence of wide-spread injections and compare the results with the control cases who only were under a diet program without any invasive procedure.
Material and Method: Intragastric BTX-A injection was performed in 42 patients. Age and gender matched 38 patients who started a new diet program were included in the control group. Only the patients with a body mass index value between 30 and 35 kg/m2 were included in the study.
Results: Totally 42 patients (11 male, 31 female) who had intragastric BTX-A injection and 38 patients (8 male, 30 female) who were under a diet program were included in the study. The minimum weight loss in these 5 months period was 7 kg and the maximum weight lost was 19 kg with a mean of 14.48 ±2.20 kg in BTX-A administered group; while the minimum weight loss in these 5 months period was 5kg and the maximum weight lost was 13 kg with a mean of 10.78±2.09 kg in control group (p:0.001).
Conclusion: Intragastric BTX-A injection, barely to the antrum, was more effective in inducing significant weight loss in patients with grade 1 obesity than only diet and exercise. Approximately 10-15% weight loss was achieved after antral BTX-A injection in about 3 months without any significant adverse events. In that aspect, intragastric BTX-A injection is a promising way of inducing weight loss in obese patients.


Sadece Antruma Yapılan İntragastrik Botoks Enjeksiyonu Diyete Karşı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 9-13 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70005

Giriş ve Amaç: Daha önceki çalışmalarda, intragastrik Botulinum toksini (BTX) uygulamasının farklı yanıtları bildirilmiştir. Bu durum enjeksiyon yerleri veya tekniklerindeki farklılıklarla ilişkili olabilir. Bu çalışmada, fundus yoluyla yaygın enjeksiyonların yokluğunda antral BTX-A enjeksiyonunun klinik sonuçlarını bildirmeyi ve sonuçları herhangi bir invaziv prosedür olmaksızın sadece diyet programı uygulanan kontrol vakalarıyla karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Lokman Hekim Üniversitesi, Akay Hastanesi, Ankara, Türkiye'de Aralık 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında 42 hastaya intragastrik BTX-A enjeksiyonu yapıldı. Kontrol grubuna aynı dönemde diyet programına başlayan yaş ve cinsiyet uyumlu 38 hasta alındı. Hastaların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Sadece vücut kitle indeksi 30 ile 35 kg/m2 arasında olan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya intragastrik BTX-A enjeksiyonu yapılan 42 hasta (11 erkek, 31 kadın) ve diyet programı uygulanan 38 hasta (8 erkek, 30 kadın) dahil edildi. Cinsiyet açısından çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı fark yoktu (p:0.178). Botoks ve kontrol grubundaki hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 38.02 ± 4.42 yıl ve 37.12 ± 5.64 yıl idi (p:0.467). BTX-A uygulanan grupta bu 5 aylık dönemde minimum kilo kaybı 7 kg, maksimum kilo kaybı 19 kg, ortalama 14.48 ± 2.20 kg; bu kontrol grubunda ise minimum kilo kaybı 5 kg, maksimum kilo kaybı 13 kg iken ortalama 10.78±2.09 kg olarak hesaplandı (p:0.001).
Sonuç: Sadece antruma intragastrik BTX-A enjeksiyonu, 1. derece obezitesi olan hastalarda önemli kilo kaybını indüklemede sadece diyet ve egzersizden daha etkiliydi. Antral BTX-A enjeksiyonundan sonra yaklaşık 3 ayda herhangi bir önemli yan etki olmaksızın yaklaşık %10-15 kilo kaybı sağlandı. Bu açıdan, intragastrik BTX-A enjeksiyonu, obez hastalarda kilo kaybını indüklemenin umut verici bir yoludur.