E-ISSN: 2791-7835
Relationship between Coronary Artery Tortuosity and Left Ventricular Diastolic Functions
1Department of Cardiology, Bilecik Training and Research Hospital, Bilecik, Turkey
2Department of Cardiology, Şeyh Edebali University Faculty of Medicine, Bilecik, Turkey
3Department of Nephrology, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(1): 14-19 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: We aimed to evaluate the relationship between coronary tortuosity and left ventricular relaxation disorder using conventional and new diastolic function parameters evaluated with echocardiography.
Methods: A total of 131 patients who underwent coronary angiography for suspected coronary artery disease were included in the study. We compared diastolic function parameters obtained in echocardiography of the patients with coronary artery tortuosity (CAT) and normal coronary arteries.
Results: There was no correlation between conventionally measured diastolic functions and coronary tortuosity. However, we obtained significant findings with new diastolic function parameters such as myocardial performance index (MPI), early mitral inflow velocity, and mitral annular early diastolic velocity (E/e΄). Especially, in patients who had moderate or severe coronary tortuosity, there was a significant increase in anterior and septal wall MPI. The E/e΄ ratio was found to be significantly higher in patients with moderate–severe coronary tortuosity.
Discussion and Conclusion: CAT is common in invasive cardiology. Tissue Doppler echocardiography may be useful in determining diastolic dysfunction in these patients.


Koroner Arter Tortuositesi ve Sol Ventriküler Diyastolik Fonksiyonlar Arasındaki İlişki
1Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bilecik
2Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bilecik
3Kartal Koşuyolu Yüksek Özel Eğitim ve Araştırma, Nefroloji Bölümü, İstanbul
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 1(2): 14-19 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12001

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, geleneksel ve yeni diyastolik fonksiyon parametrelerini kullanarak koroner kıvrımlılık ile sol ventrikül relaksasyon bozukluğu arasındaki ilişkiyi ekokardiyografik olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya şüpheli veya tıkayıcı koroner arter hastalığı nedeniyle koroner anjiyografi yapılan 131 hasta dahil edildi. Kıvrımlı ve normal koroner gruplu hastalarda ekokardiyografiyi diyastolik fonksiyonlar açısından karşılaştırdık.
BULGULAR: Geleneksel olarak ölçülen diyastolik fonksiyonlar ile koroner kıvrımlılık arasında net bir ilişki yoktu. Ancak miyokardiyal performans indeksi (MPI) ve E/e' gibi yeni diyastolik fonksiyon parametreleriyle değerlendirildiğinde önemli bulgular elde ettik. Özellikle orta-şiddetli koroner kıvrımlılık, ön ve septal duvar MPI'da anlamlı artış gösterdi. Ve orta-şiddetli koroner kıvrımlılığı olan hastalarda E / E 'oranının önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koroner arter kıvrımları, invaziv kardiyolojide yaygın bir durumdur. Bu grup hastalarda doku doppler parametrelerinin ekokardiyografik olarak kullanılmasının diyastolik disfonksiyonun belirlenmesinde faydalı olabileceğini düşünüyoruz.