E-ISSN: 2791-7835
Evaluation of Cardiac Anxiety in Nurses During the COVID-19 Pandemic
1Department of Cardiology, Bilecik Training and Research Hospital, Bilecik, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Bilecik Training and Research Hospital, Bilecik, Turkey
3Department of Cardiology, Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Medicine, Bilecik, Turkey
4Department of Cardiology, Uşak University Training and Research Hospital, Uşak, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(1): 20-25 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12002
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The world has been struggling with the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic for a while, which has brought adverse effects like psychological effects such as fear and anxiety. Healthcare workers are at the highest risk of exposure to the disease and anxiety, such as heart-focused anxiety (HFA). In this study, we aimed to investigate the cardiac anxiety states of nurses working in our hospital during the COVID-19 pandemic and the differences in their anxiety levels due to their workplaces.
Methods: This survey study was conducted in May 2020, when there were no proven COVID-19 vaccines yet, globally. An 18-item scale “Cardiac Anxiety Questionnaire” comprising fear, avoidance, and heart-related avoidance subscales, was applied to nurses who work in the isolation-service, intensivecare, and pandemic polyclinic units, where more than half of their total working time is allocated to attending patients diagnosed with COVID-19, and were examined as one group (isolation units group). The others were examined as another group (other units group).
Results: There are no significant differences due to age (p=0.198) and cardiac anxiety scoring between the groups (p>0.05). Moreover, there was not any difference regarding nurses’ stress scores (p=0.278) and the change in this situation before and after the COVID-19 pandemic (p=0.260). Working place and time coexistence did not significantly differ (p=0.458).
Discussion and Conclusion: Our study is the first to evaluate cardiac risk using the “CAQ scale” on healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Multicenter studies with more healthcare professionals are needed. Our study can serve as a guide for future studies.


Covid-19 Pandemisi Sırasında Hemşirelerde Kardiyak Anksiyetenin Değerlendirilmesi
1Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bilecik
2Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Bilecik
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilecik
4Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Uşak
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 1(2): 20-25 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12002

Giriş ve Amaç: Dünyamız bir süredir Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs pandemisi ile mücadele etmekte olup, bu durum korku ve kaygı gibi psikolojik etkiler de dahil olmak üzere birçok olumsuz etkiye sebep olmaktadır. Hastalık ve anksiyete durumlarına maruz kalma riski en yüksek sağlık çalışanlarındadır. Kalp ilişkili anksiyete de bu durumlar arasında yer alabilir.
Çalışmamızda hastanemizde çalışan hemşirelerin Covid-19 pandemisi sırasındaki kardiyak anksiyete durumlarını ve çalıştıkları birim ilişkili anksiyete düzeylerinin farklılıklarını araştırmayı amaçladık.
Metod: Bu anket çalışması, henüz dünyada kanıtlanmış bir Covid-19 aşısının olmadığı Mayıs 2020'de gerçekleştirilmiştir. İzolasyon servisleri, yoğun bakım ve pandemi poliklinik ünitelerinde çalışan hemşirelere korku, kaçınma ve kalp ile ilgili kaçınma alt ölçeklerinden oluşan 18 maddelik bir 'Kardiyak Anksiyete Anketi (KAA)' uygulandı. Kovid-19 tanısı konan hastaların izlendiği servislerde toplam çalışma sürelerinin yarısınında fazlasını geçiren grup izolasyon üniteleri grubu ve diğerleri ise diğer üniteler grubu olarak isimlendirilmiştir.
Bulgular: Gruplar arasında yaşa (p=0,198), kardiyak anksiyete skorlamasına (p değerleri>0.05) bağlı olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ayrıca hemşirelerin kendi stres puanları (p=0,278) ve bu durumun covid-19 öncesi ve sonrası değişimi (p=0,260) açısından da fark saptanmamıştır. Çalışılan yer ve zaman ilgili parametreler üzerine anlamlı bir fark yaratmamıştır (p=0,458).
Sonuç: Çalışmamız, Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında 'KAA ölçeği' ile kardiyak riski değerlendiren ilk çalışmadır. Daha fazla sağlık profesyoneli ile çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamız ileride yapılacak araştırmalar için yol gösterici olabilir.