E-ISSN: 2791-7835
Association Between the Severity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Free Thyroid Hormone Levels
1Department of Internal Diseases, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara Hospital, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 85-88 DOI: 10.14744/lhhs.2021.10002
Full Text PDF

Abstract

Introduction: To analyze the relationship between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) severity and hypothyroidism. The association between apnea–hypopnea index and thyroid hormone levels has also been evaluated.
Methods: This study was conducted retrospectively on 255 patients who underwent a polysomnography test and were diagnosed with OSAS between January 2018 and March 2019. Patients who had chronic diseases and who were using drugs that affected thyroid hormone levels and sleep patterns were not included in the study. Patients’ age and gender; thyroid-stimulating hormone (TSH), T4, and T3 levels; and T3/T4 ratios were compared with OSAS severity.
Results: There was a significant association between advancing patient age and OSAS severity (p<0.001). There was a negative association between OSAS severity and free T4 (p=0.007), free T3 levels (p=0.001), and T3/T4 ratio (p=0.011). Of the 255 patients enrolled in this study, 47 (18.4%) had mild OSAS, 71 (27.8%) had moderate OSAS, and 137 (53.8%) had severe OSAS. OSAS was more common in males. The prevalence of hypothyroidism was two times more common in females. Hypothyroidism frequency was 6% in the study group. Nevertheless, there was no significant association between OSAS severity and gender and TSH levels.
Discussion and Conclusion: Lower free T3 and free T4 levels will escalate OSAS severity. It is recommended to evaluate thyroid hormone status especially in elder patients with OSAS.


Obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile serbest tiroid hormonları arasındaki ilişki
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 85-88 DOI: 10.14744/lhhs.2021.10002

Amaç: Bu çalışmanın amacı; obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) ile hipotiroidi arasındaki birliktelik ve apne-hipopne indeksi (AHİ) ile tiroid hormon değerleri arasındaki ilişki incelemektir.
Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında polisomnografi yapılan ve OUAS saptanan 255 hasta ile retrospektif olarak yapıldı. Uyku ve tiroid hormon düzeyini etkileyen hastalık ile ilaç kullanım öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların; yaş, cinsiyet, tiroid stimulan hormon (TSH), tiroksin (T4), triiyodotironin (T3) ve T3/T4 oranı değerleri OUAS şiddetine göre karşılaştırıldı.
Bulgular: İlerleyen yaşla birlikte OUAS şiddetinde artış saptandı (p <0,001). OUAS şiddeti ile serbest T3 (p=0,001) ve serbest T4 (p=0,007) değerleri ve T3/T4 oranı arasında ters ilişki saptandı. Çalışmaya alınan 255 hastanın; 47 (%18,4)'sinde hafif OUAS, 71 (%27,8)'sinde orta şiddette OUAS ve 137 (%53,8)'sinde ağır OUAS saptandı. OUAS erkeklerde daha sık gözlendi. Hipotiroidi görülme sıklığı kadınlarda erkeklerden iki kat fazla bulundu. OUAS hastalarında hipotiroidi %6 oranında saptandı. OUAS şiddeti ile cinsiyet ve TSH arasında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Serbest T3 ve serbest T4 hormon düzeyleri azaldıkça, OUAS şiddeti artmaktadır. OUAS saptanan hastalarda, özellikle ileri yaştaki hastalarda, tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi önerilir.