E-ISSN: 2791-7835
Evaluation of Family History in Terms of Breast Cancer in Cases Applying for Breast Ultrasonography
1Department of Medical Imaging Techniques, Vocational School of Health Services, İstanbul Rumely University, İstanbul, Turkey; Department of Radiology, Acıbadem Kozyatağı Hospital, İstanbul, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 81-84 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80011
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The present study aims to investigate the family history of breast cancer in patients who underwent breast ultrasonography for any reason.
Methods: Patients at any age who underwent breast ultrasonography examination in our clinic due to family history, complaints of a palpable mass in the breast–breast pain, and cancer screening over the age of 40 years were included in the study between 2019 and 2021. Regardless of whether there is an individual diagnosed with breast cancer in each case’s family, the degree of proximity was asked. Additionally, the age of the cases and whether they gave birth or not were questioned and recorded.
Results: Of the 3783 breast ultrasonography patients, 349 had a family history of breast cancer. Breast cancer was diagnosed in one relative in 79% (n=276), in two relatives in 15.5% (n=54), in three relatives in 5% (n=17), and in four relatives in 0.5% (n=2) with breast cancer in 3% (n=10). Of the cases, 181 had breast cancer in first-degree relatives; 169, in second-degree relatives; and 48, in third-degree relatives.
Discussion and Conclusion: Although the genetic transmission of breast cancer, which is the most common cancer in women, is high, it is possible to achieve a significant decrease in mortality and morbidity rates with early diagnosis, thanks to routine breast examination and imaging by all women with or without a family history of breast cancer.


Meme ultrasonografisi amacıyla başvuran olgularda meme kanseri açısından aile öyküsünün değerlendirilmesi
1İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Anabilim Dalı, İstanbul; Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 81-84 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80011

Amaç: Herhangi bir nedenle meme ultrasonografi çekilen olguların meme kanseri açısından aile öykülerini sorgulamak.
Yöntem: 2019-2021 yılları arasında herhangi bir yaşta aile öyküsü, memede ele gelen kitle-memede ağrı şikayeti ve 40 yaş üstü kanser taraması nedeniyle kliniğimizde meme ultrasonografi tetkiki yapılan olgular çalışmaya dahil edildi. Her bir olguya ailesinde meme kanseri tanısı alan birey olup olmadığı; varsa yakınlık derecesi soruldu. Ayrıca olguların yaşı ve doğum yapıp yapmadıkları sorgulanarak kaydedildi.
Bulgular: 3783 meme ultrasonografisi yapılan olguların 349'unda meme kanseri açısından aile öyküsü vardı. Olguların %79'unda (s:276) bir akrabada, %15.5'inde (s:54) iki akrabada, %5'inde (s:17) üç akrabada, %0.5'inde (s:2) dört akrabada meme kanseri tanısı konmuş olup %3'ünde (s:10) kendisi de meme kanseri tanısı almıştı. Olguların 181'inde birinci derece, 169'unda ikinci derece, 48'inde üçüncü derece akrabalık ilişkisi bulunmaktaydı.
Sonuç: Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin genetik geçişi yüksek olmakla birlikte meme kanseri açısından aile öyküsü olsun ya da olmasın tüm kadınların rutin meme muayenesi ve görüntüleme yaptırması sayesinde erken tanı ile mortalite ve morbidite oranlarında ciddi düşüş sağlamak mümkündür.