E-ISSN: 2791-7835
MicroRNAs and Their Relationship with Diseases
1Department of Medical Biology, Pamukkale University Institute of Health Sciences, Denizli, Turkey
2Faculty of Medicine Undergraduate Special Study Module (ÖÇM) 1, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Medical Biology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 100-108 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80008
Full Text PDF

Abstract

Taking part in the noncoding RNA group, microRNAs (miRNAs) are approximately 22 nucleotides in length RNA molecules. The first studies on miRNAs focused on Caenorhabditis elegans, and the first miRNA gene lin-4 was discovered. To date, there are more than 5000 identified miRNAs, which are involved in the transcription and post-transcription regulation of gene expression and also play a role in several important biological events such as metabolism, cell differentiation, proliferation, and apoptosis. The increases and decreases in the levels of miRNAs have been associated with cancer, autoimmune, neurodegenerative, cardiovascular, and some respiratory diseases. In recent years, experimental studies have indicated that they act as oncogens or tumor suppressor genes in cancer development and that miRNAs in the bloodstream can be a good biomarker for cancer diagnosis and prognosis. In this review, the diagnostic–therapeutic uses of miRNAs and their relationship with diseases have been summarized.


MikroRNA’lar (miRNA) ve Hastalıklarla İlişkileri
1Pamukkale Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Tıp Fakültesi Lisans Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) 1, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 100-108 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80008

Kodlanmayan RNA grubunda yer alan miRNA’lar, yaklaşık 22 nükleotit uzunluğunda RNA molekülleridir. MikroRNA’larla ile ilgili ilk çalışmalar Caenorhabditis elegans üzerinde yapılmış ve ilk miRNA geni lin-4 keşfedilmiştir. Bugün tanımlanmış 5000’den fazla miRNA vardır. miRNA’lar gen ifadesinin transkripsiyon ve transkripsiyon sonrası düzenlenmesinde görev alırlar ve ayrıca metabolizma, hücre farklılaşması, proliferasyon, apoptoz gibi birçok önemli biyolojik olaylarda da rol oynamaktadırlar. miRNA’ların seviyelerindeki artış ve azalışlar kanser, oto-immün, nörodejenaratif, kardiyovasküler ve bazı solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda miRNA’ların kanser gelişiminde onkogen ya da tümör baskılayıcı gen gibi davrandıkları ve kan dolaşımındaki miRNA’ların kanser tanısı ve prognozu için iyi bir biyobelirteç olabileceği de deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. Bu derlemede, miRNA’ların tanı-tedavi amaçlı kullanımları ve hastalıklarla ilişkileri özetlenmiştir.