E-ISSN: 2791-7835
Effects of Empagliflozin on Carotid Intima-Media Thickness and Epicardial Fat Tissue Volume in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus
1Department of Cardiology, Şeyh Edebali University Faculty of Medicine, Bilecik, Turkey
2Department of Cardiology, Bilecik Training and Research Hospital, Bilecik, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
4Department of Cardiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Nephrology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(3): 74-80 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Changes in epicardial adipose tissue (EAT) and carotid intima-media thickness (CIMT), which are markers of subclinical atherosclerosis, were investigated in patients with type-2 diabetes mellitus (DM) initiated with empagliflozin.
Methods: Thirty-seven patients with type-2 DM were included in this study. Empagliflozin was administered to all patients within the indication, and EAT and CIMT measurements were performed. After an average of 6 months of treatment, the effects of empagliflozin on EAT and CIMT were evaluated through remeasurements.
Results: The mean age of the study group was 56.95±11.61 years, and 56.8% (n=21) of the participants were women. The mean duration of DM was 8.6±3.3 years. Significant reductions were found in weight, waist circumference, body mass index, and systolic and diastolic blood pressure at the treatment initiation and post-treatment evaluation (p<0.001 for each). Significant reductions in EAT and CIMT were noted with empagliflozin treatment (7.6±1.7 vs. 6.7±1.3, p<0.001 and 9.0±2.2 vs. 7.7±1.4, p=0.001, respectively).
Discussion and Conclusion: Treatment with empagliflozin may improve systemic metabolic parameters and decrease the EAT volume and CIMT in patients with type-2 DM. This could result in a reduced risk of cardiovascular events.


Empagliflozin Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığını ve Epikardiyal Yağ Doku Hacmini Geriletebilir
1Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bilecik
2Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bilecik
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Edirne
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
5Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 74-80 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80001

Amaç: Empagliflozin başlanan tip 2 Diabetes mellitus (DM) hastalarında subklinik ateroskleroz belirteçleri olan epikardiyal yağ dokusu (EYD) ve karotis intima-media kalınlığındaki (KİMK) değişiklik araştırıldı.
Metodoloji: Bu çalışmaya tip 2 DM'li 37 hasta dahil edildi. Endikasyon dahilindeki tüm hastalara empagliflozin eklendi ve EYD, KİMK ölçümleri yapıldı. Ortalama 6 aylık tedaviden sonra tekrar ölçümler alınarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 56.95 ± 11.61 yıl idi. Katılımcıların %56,8'i (n=21) kadındı. Ortalama diyabet süresi 8.6 ± 3.3 yıldı. Tedavi başlangıcında ve tedavi sonrası değerlendirmede ağırlık, bel çevresi, vücut kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncında önemli azalmalar bulundu (her biri için p <0,001). EYD ve KİMK 'de tedavi ile her iki parametrede de anlamlı azalmalar vardı (sırasıyla 7.6 ± 1.7'ye karşı 6.7 ± 1.3, p <0.001 ve 9.0 ± 2.2'ye karşı 7.7 ± 1.4, p = 0.001).
Sonuçlar: Empagliflozin ile tedavi, tip 2 DM'li hastalarda sistemik metabolik parametreleri iyileştirebilir, EYD hacmini ve KİMK'yi azaltabilir. Bu, kardiyovasküler olay riskinin azalmasına katkıda bulunabilir.