E-ISSN: 2791-7835
Left Ventricular Myocardial Performance Index and Its Relationship with Presystolic Wave in Prediabetic Patients
1Department of Cardiology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
2Department of Cardiology, Seyh Edebali University Faculty of Medicine, Bilecik, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(2): 47-53 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80002
Full Text PDF

Abstract

Introduction: In this study, we aimed to investigate the effect of prediabetes on the cardiovascular system and the relationship between MPI and PSW by using myocardial performance index (MPI) and presystolic wave (PSW) and the usability of both parameters as a screening test.
Methods: A total of 113 participants, that is, 59 prediabetic patients and 54 healthy volunteers, aged 18–79 years, who applied to cardiology and endocrinology polyclinics between March 2020 and September 2020, were included in the present study. The groups were compared in demographic and clinical data, left ventricular functions, left ventricular MPI, PSW, and laboratory results.
Results: Left ventricular diastolic dysfunction (p=0.001), MPI (p<0.001), and PSW (p=0.003) were higher in the prediabetic group. A positive correlation was observed between fasting blood glucose and MPI index (r=0.509, p<0.001) and between PSW and MPI (r=0.405, p=0.001).
Discussion and Conclusion: This study is the first in the literature to examine the effects of prediabetes on the cardiovascular system using MPI and PSW. We think that these parameters may be associated with left ventricular diastolic dysfunction in prediabetics.


Prediyabetik Hastalarda Sol Ventriküler Miyokardiyal Performans İndeksi ve Presistolik Dalga ile İlişkisi
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bilecik
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 2(1): 47-53 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80002

Amaç: Amacımız miyokard performans indeksi (MPI) ve presistolik dalgayı (PSW) kullanarak prediyabetin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisini incelemek, MPI ve PSW arasındaki ilişkiyi ve her iki parametrenin tarama testi olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Mart 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında kardiyoloji ve endokrinoloji polikliniklerine başvuran 18-79 yaşları arasında 59 prediyabetik hasta ve 54 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 113 kişi çalışmaya dahil edildi. Gruplar demografik ve klinik veriler, sol ventrikül fonksiyonları, sol ventrikül MPI, PSW ve laboratuvar sonuçları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Prediyabetik grupta sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, miyokard performans indeksi ve presistolik dalga daha yüksek bulundu (sırasıyla p =0,001, p <0,001, p =0,003). Açlık kan şekeri ile MPI indeksi arasında ve PSW ile MPI arasında pozitif korelasyon gözlendi (sırasıyla r =0,509, p <0,001, r =0,405, p =0,001).
Sonuç: Mevcut çalışma literatürde prediyabetin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini MPI ve PSW kullanarak inceleyen ilk çalışmadır. Bu parametrelerin prediyabetiklerde sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz.