E-ISSN: 2791-7835
Investigation of Triage Knowledge of Nurses
1Department Fundamentals of Nursing, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye
2Department of Pediatric Nursing, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye
3Department of Nursing, Bahcesehir University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 4(1): 35-43 DOI: 10.14744/lhhs.2024.11001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This study explores the triage knowledge of nurses and identifies the factors that affect their knowledge.
Methods: A descriptive was carried out between December 2020 and January 2021, with a sample of 104 voluntary nurses working in surgery and internal medicine clinics at a training and research hospital. Data were collected using a descriptive information form and Triage Decision-Making Inventory (TDMI).
Results: The mean age of the participants was 30.03 ± 7.85 years. There was a significant difference between professional experience and the scores attained from the cognitive ability and intuition subscales of the TDMI. We found a significant difference between the level of knowledge and the scores acquired from the TDMI and its subscales of cognitive ability, experience, and critical thinking (p < 0.05). Nurses working in the surgical unit scored significantly higher on the cognitive ability subscale of the TDMI than those working in the department of internal medicine department (p < 0.05). Participants who reported feeling comfortable and not challenged during triage decision-making scored statistically significantly higher on the cognitive ability subscale of the TDMI (p < 0.05).
Discussion and Conclusion: The study found that the average TDMI score of the participants was high and professional experience in surgical units, and knowledge, experience, and comfort with triage decision-making had a positive effect on the level of decisions in terms of triage decision-making. Besides emergency departments, triage decision-making in internal medicine and surgical clinics is thought to be useful in enhancing the quality of patient care and deciding on correct and appropriate nursing approaches.


Hemşirelerin Triyaj Bilgisinin İncelenmesi
1Hemşireliğin Temelleri Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Çocuk Hemşireliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Hemşirelik Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 1(4): 35-43 DOI: 10.14744/lhhs.2024.11001

Giriş: Bu çalışma hemşirelerin triyaj bilgisini araştırmakta ve bilgilerini etkileyen faktörleri tanımlamaktadır.
Araştırma Metodolojisi: Aralık 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesinde cerrahi ve dahiliye kliniklerinde çalışan 104 gönüllü hemşireden oluşan bir örneklem ile tanımlayıcı bir çalışma gerçekleştirildi. Veriler, tanımlayıcı bilgi formu ve Triyaj Karar Verme Envanteri (TDMI) kullanılarak toplandı.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 30,03 ± 7,85 yıldı. Mesleki deneyim ile TDMI'nin bilişsel yetenek ve sezgi alt ölçeklerinden alınan puanlar arasında anlamlı bir fark vardı. Bilgi düzeyi ile TDMI ve alt ölçekleri olan bilişsel yetenek, deneyim ve eleştirel düşünceden alınan puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p < 0.05). Cerrahi ünitede çalışan hemşireler, TDMI'nin bilişsel yetenek alt ölçeğinde dahiliye bölümünde çalışanlara göre anlamlı derecede daha yüksek puan almıştır (p < 0.05). Triyaj karar verme sürecinde kendilerini rahat hissettiklerini ve zorlanmadıklarını bildiren katılımcılar, TDMI'nin bilişsel beceri alt ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek puan almıştır (p < 0.05).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmada, katılımcıların ortalama TDMI puanının yüksek olduğu ve cerrahi birimlerdeki mesleki deneyim ile triyaj karar verme konusundaki bilgi, deneyim ve konforun triyaj karar verme açısından karar düzeyini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Acil servislerin yanı sıra dahiliye ve cerrahi kliniklerinde de triyaj karar vermenin hasta bakım kalitesini arttırmada, doğru ve uygun hemşirelik yaklaşımlarına karar vermede yararlı olacağı düşünülmektedir.