E-ISSN: 2791-7835
Determination of Comfort and Anxiety Levels of Patients Undergoing Coronary Angiography
1Department Of Cardiology Intensive Care, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 4(1): 20-28 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1203
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The decision to undergo angiography is often a stressful experience for patients. Identifying anxiety and comfort levels during the immobilized period is crucial, along with understanding influencing factors.
Methods: The sample of the study consisted of 150 people over 18 years of age, who underwent coronary angiography in a university hospital, had no communication problems, were in the immobile period after coronary angiography and volunteered to participate in the study. Personal Information Form, State Anxiety Scale (SAS), Trait Anxiety Scale (TAS) and Immobilisation Comfort Scale (ICS) were used as data collection tools. The data used in the study were analysed with SPSS 22 software.
Results: Results showed mean scores for state anxiety, trait anxiety, and comfort as 42.820±8,113, 36.053±5,871, and 73.533±11,451, respectively. It was concluded that there was a weak negative relationship between comfort and state anxiety. State and trait anxiety explained 53.6% of the total change in comfort level, with state anxiety decreasing comfort, while trait anxiety had no significant impact.
Discussion and Conclusion: The findings revealed that the state anxiety of patients was associated with a decrease in the comfort level, while trait anxiety did not significantly affect the comfort level. It is crucial for nurses to be aware of the existing anxiety in patients undergoing coronary angiography and to plan interventions accordingly.


Koroner Anjiyografi Uygulanan Hastaların Konfor ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 1(4): 20-28 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1203

Giriş: Anjiyografi yaptırma kararı hastalar için genellikle stresli bir deneyimdir. Hastaların anjiyografi sonrası immobilize döneminlerindeki anksiyete ve konfor düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek önemlidir.
Araştırma Metodolojisi: Çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde koroner anjiyografi yapılan, iletişim sorunu olmayan, koroner anjiyografi sonrası immobil dönemde olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 18 yaş üstü 150 kişi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Durumluk Anksiyete Ölçeği (DAS), Sürekli Anksiyete Ölçeği (SAÖ) ve İmmobilizasyon Konfor Ölçeği (İKÖ) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler SPSS 22 yazılımı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Sonuçlar durumluk kaygı, sürekli kaygı ve konfor puan ortalamalarının sırasıyla 42.820±8,113, 36.053±5,871 ve 73.533±11,451 olduğunu göstermiştir. Konfor ile durumluk kaygı arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Durumluk ve sürekli kaygı konfor düzeyindeki toplam değişimin %53,6'sını açıklarken, durumluk kaygının konforu azalttığı, sürekli kaygının ise konfor üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Hastaların durumluk kaygılarının konfor düzeyini azalttığı, sürekli kaygının konfor düzeyini etkilemediği ortaya konmuştur. Hemşirelerin koroner anjiyografi uygulanan hastalarda var olan anksiyetenin farkında olmaları ve buna yönelik girişimleri planlayabilmesi önemlidir.