E-ISSN: 2791-7835
Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin Levels as an Indicator of Early Kidney Injury in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
1Department of Hematology, Faculty of Medicine, Istanbul Medipol University, İstanbul, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Memorial Hospital, Antalya, Türkiye
3Department of Internal Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Türkiye
4Medical Biochemistry Department, Unıversity of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 4(1): 14-19 DOI: 10.14744/lhhs.2023.5001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Diabetic nephropathy is one of the major complications of diabetes mellitus. It is the most common cause of end-stage renal disease. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a biomarker that increases before serum creatinine in early acute kidney injury. In this study, we investigated the hypothesis that urinary NGAL levels may be elevated as an indicator of early diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus.
Methods: A total of 78 patients (51 females and 27 males, mean age 57.74±8.97 years) were included in the study. The patient group consisted of 38 patients (24 females and 14 males, mean age 58.68±8.36 years) and the control group consisted of 40 healthy subjects (27 females and 13 males, mean age 56.85±9.53 years). The groups were compared according to anthropometric, demographic, biochemical data and urinary NGAL levels. Urinary NGAL levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay.
Results: There was no significant difference in urinary NGAL levels between the patient and control groups (7.53±8.49, 9.04±9.98, p>0.05, respectively). Albumin/creatinine ratio were significantly higher in the patient group compared to the control group (0.14±0.09, 0.08±0.02, p<0.05, respectively). There was no significant correlation between urinary NGAL levels and disease duration, body mass index, glomerular filtration rate, waist circumference, albumin/creatinine ratio and HbA1c (p>0.05 for all).
Discussion and Conclusion: According to the results of our study, urinary NGAL levels do not have sufficient predictive value to identify early diabetic nephropathy.


Tip 2 Diyabetik Hastalarda Erken Böbrek Hasarı Belirteci Olarak Üriner Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Düzeyleri
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Memorial Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Antalya, Türkiye
3Department of Internal Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 1(4): 14-19 DOI: 10.14744/lhhs.2023.5001

Amaç: Diyabetik nefropati, diyabetes mellitusun önemli komplikasyonlarından biridir. Son dönem böbrek hastalığının en yaygın nedenidir. Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) akut böbrek hasarı erken döneminde serum kreatinininden önce artan bir biyobelirteçtir. Bu çalışmada, tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda erken diyabetik nefropatinin bir göstergesi olarak idrar NGAL düzeylerinin yüksek olabileceği hipotezi araştırılmıştır.
Araştırma Metodolojisi: Çalışmaya toplam 78 olgu alındı (51 kadın ve 27 erkek, ortalama yaş 57.74±8.97). Hasta grubu 38 hastadan (24 kadın ve14 erkek, yaş ortalaması 58.68±8.36), kontrol grubu ise 40 sağlıklı bireyden (27 kadın, 13 erkek, yaş ortalaması 56.85±9.53) oluşmuştur. Gruplar antropometrik, demografik, biyokimyasal veriler ve idrar NGAL düzeylerine göre karşılaştırıldı. İdrar NGAL düzeyleri enzim bağlantılı immünosorbent metodu ile ölçüldü.
Bulgular: İdrar NGAL düzeylerinde hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık izlenmedi (sırasıyla 7.53±8.49, 9.04±9.98, p>0.05). Hasta grubunda albumin/kreatinin oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 0.14±0.09, 0.08±0.02, p<0.05). İdrar NGAL düzeyleri ile hastalık süresi, vücut kitle indeksi, glomerüler filtrasyon hızı, bel çevresi, mikroalbüminüri ve HbA1c arasında anlamlı bir korelasyon yoktu (hepsi için p>0.05).
Sonuç: Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre idrar NGAL düzeyleri erken diyabetik nefropatiyi tanımlamak için yeterli prediktif değere sahip olmadığı görülmüştür.