E-ISSN: 2791-7835
Academic Self-Efficacy and Attitudes to Clinical Practices of Nursing Students
1Department of Nursing, Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
2Department of Midwifery, Lokman Hekim University, Health Sciences Faculty, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 201-210 DOI: 10.14744/lhhs.2023.90001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This study aimed to examine the relationship between nursing students’ academic self-efficacy and their attitudes toward clinical practice and the effect of academic self-efficacy on attitudes toward clinical practice. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted face-to-face with 122 students between December 10, 2022, and January 05, 2023. Research data were collected with the Student Introductory Form, academic self-efficacy scale, and nursing students’ attitude scale toward clinical practices, which were created by the researchers based on the literature. Results: The academic self-efficacy total score average of the students participating in the study was 65.61±16.55; the mean total score of attitude toward clinical practices was found to be 91.81±14.92. When the correlation analysis between the scores of the scales is examined; a positive weak (p<0.05) correlation was found between the total attitude toward clinical practice and all subdimensions of the academic self-efficacy scale. In our study, the regression model developed for the effect of nursing students’ academic self-efficacy on their attitudes toward clinical practices is significant (p<0.05). Discussion and Conclusion: As a result of the research, it was determined that the academic self-efficacy scores of the students and the attitude toward clinical practices score were interrelated, and the attitude toward clinical practices scores were affected by the students’ academic efforts, academic planning, and their level of coping with academic problems. Therefore, academic nurses and clinician nurses can be recommended to plan and carry out practices that will increase students’ academic success.


Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilik ile Klinik Uygulamalara İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1
2
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 201-210 DOI: 10.14744/lhhs.2023.90001

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin akademik öz yeterlikleri ile klinik uygulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin ve akademik öz yeterliliğin klinik uygulamaya yönelik tutumlara etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma, 122 öğrenci ile yüz yüze 10/12/2022 ve 5/01/2023 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak oluşturulan Öğrenci Tanıtıcı Form, Akademik Öz Yeterlilik Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencilerinde Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik öz yeterlik toplam puan ortalaması 65,61±16,55; klinik uygulamalara yönelik tutum toplam puanı ortalaması 91,81±14,92 olarak bulunmuştur. Ölçeklerden alınan puanlar arasındaki korelasyon analizleri incelendiğinde; klinik uygulamaya yönelik tutum toplamı ile akademik öz-yeterlik ölçeğinin tüm alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf (p<0,05) bir ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinin akademik öz yeterliklerinin klinik uygulamalara yönelik tutumlarına etkisine yönelik geliştirilen regresyon modeli anlamlıdır (p<0,05).
Sonuç: Araştırma sonucunda; Öğrencilerin Akademik Öz-Yeterlik Puanları Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum puanının birbiriyle ilişkili olduğu, Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum puanlarının ise öğrencilerin akademik çabalarından, akademik planlamalarından ve akademik sorunlarla baş etme düzeylerinden etkilendiği belirlendi. Bu nedenle akademik hemşirelere ve klinisyen hemşirelere öğrencilerin akademik başarısını artıracak uygulamaları planlamaları ve yürütmeleri önerilebilir.