E-ISSN: 2791-7835
6-week Results of Physiotherapy and Cognitive Behavioral Therapy in a Patient with Bilateral Lower Extremity Dystonia
1Aktif Physiotherapy Clinic, Physiotherapy and Rehabilitation Clinic, Elazığ, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 230-233 DOI: 10.14744/lhhs.2023.50003
Full Text PDF

Abstract

The aim of this study was to investigate the effectiveness of physiotherapy and rehabilitation applications for balance and coordination problems caused by segmental bilateral lower extremity dystonia and simultaneously applied cognitive behavioral therapy (CBT). There are few studies in the literature about physiotherapy in lower extremity dystonia. In our study, the application of CBT in addition to physiotherapy in lower extremity dystonia makes our study unique and we aim to guide future studies. The patient, who was referred to the clinic due to balance and coordination disorders accompanied by lower extremity pathologies, underwent a 90-min rehabilitation program for 6 weeks, 3 sessions per week, with 60 min of exercise and 30 min of hydrotherapy in each session. Simultaneously with physiotherapy, the patient received psychotherapy with CBT by a specialist psychologist for 3 sessions per week. Static and dynamic balance exercises, lower limb coordination, gait training, relaxation training, breathing exercises, and Whirlpool were applied to the patient. The patient’s balance was evaluated with Berg Balance Scale and one-leg stand tests, quality of life with SF-36, mobility with Timed Stand and Sit Test, frequency and severity of dystonic spasms with Modified penn spasm frequency scale, pain with VAS Pain Scale, and anxiety with Beck Anxiety Scale. In this patient with lower extremity dystonia, it was concluded that the patient’s balance improved, quality of life and mobility increased, dystonic spasms and pain decreased with a 6-week physiotherapy and rehabilitation program, and anxiety decreased with concurrent CBT. As a result, physiotherapy and CBT can increase the functional capacity and quality of life of the person.


Bilateral Alt Ekstremite Distonisi Olan Bir Hastada Fizyoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapinin 6 Haftalık Sonuçları
1Aktif Fizyoterapi Kliniği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 230-233 DOI: 10.14744/lhhs.2023.50003

Bu çalışmanın amacı segmental bilateral alt ekstremite distonisinin neden olduğu denge ve koordinasyon problemlerine yönelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları ile eş zamanlı uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi’nin (BDT) etkinliğini araştırmaktır. Literatürde alt ekstremite distonisinde fizyoterapi ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda alt ekstremite distonisinde fizyoterapi ile beraber Bilişsel Davranışçı Terapi’nin uygulanması çalışmamızı özgün kılmaktadır ve gelecek çalışmalara yol göstermeyi amaçlamaktayız. Alt ekstremite patolojilerine eşlik eden denge ve koordinasyon bozuklukları nedeniyle kliniğe yönlendirilen olguya 6 hafta boyunca, haftada 3 seans olmak üzere, her seansta 60 dakika egzersiz ve 30 dakika hidroterapi olmak üzere 90 dakikalık bir rehabilitasyon programı uygulandı. Fizyoterapi ile eş zamanlı olarak uzman bir psikolog eşliğinde haftada 3 seans Bilişsel Davranış Terapisi ile psikoterapi uygulandı. Olguya statik ve dinamik denge egzersizleri, alt ekstremite koordinasyonu, yürüme eğitimi, gevşeme eğitimi, nefes egzersizleri ve Whirlpoll uygulandı. Olgunun dengesi Berg Denge Ölçeği ve tek ayak üzerinde durma testleri ile, yaşam kalitesi SF-36 ile, mobilitesi Zamanlı Ayakta Durma ve Oturma Testi ile, distonik spazmların sıklığı ve şiddeti Modifiye Penn Spazm Sıklığı Ölçeği ile, ağrısı VAS Ağrı Ölçeği ile ve anksiyetesi Beck Anksiyete Ölçeği ile değerlendirildi. Alt ekstremite distonisi olan bu olguda, 6 haftalık fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile olgunun dengesinin iyileştiği, yaşam kalitesinin ve hareketliliğinin arttığı, distonik spazmların ve ağrının azaldığı ve eş zamanlı BDT ile anksiyetenin azaldığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, fizyoterapi ve BDT kişinin fonksiyonel kapasitesini ve yaşam kalitesini artırabilir.