E-ISSN: 2791-7835
The Relationship between Vitamin D Levels and Body Mass Index and Fasting Blood Glucose in Non-Obese Non-Diabetic Women
1Department of Internal Medicine, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 5-8 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70007
Full Text PDF

Abstract

Aim: Obesity is one of the most important health problems in the world. Obesity is in the etiology of various chronic diseases, thus causes mortality and morbidity. Especially in recent studies, 25 hydroxy vitamin D3 (25-OH D3) deficiency has been associated with many different diseases and became an important health problem. Although there are studies suggesting relationship between obesity and 25-OH D3 deficiency, there is no consensus yet. The aim of this study is to investigate the relationship between 25-OH D3 levels and blood glucose level and body mass index in non-obese and non-diabetic women.
Material and Methods: In this study, the data of female patients aged between 18-84 years, who were applied to the internal medicine outpatient clinic between 2016 and 2018 and whose heights and weights were recorded, were retrospectively analyzed. A total of 201 female patients were included in the study.
Results: There was a negative correlation revealed between Vitamin D levels and body mass index (r=0.222, p<0.01).
Conclusion: According to these results, 25-OH D3 deficiency should be considered in patients with high body mass index.


Obez Ve Diyabetik Olmayan Kadınlarda Vitamin D Düzeyi İle Beden Kitle İndeksi Ve Açlık Kan Şekeri Arasındaki İlişki
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 5-8 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70007

Amaç: Obezite dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Çeşitli kronik hastalıkların etiyolojisinde bulunması nedeni ile mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. 25 hidroksi Vitamin D3 (25-OH D3) eksikliği son yıllarda önemli hale gelmiş ve yapılan çalışmalarda farklı hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Obezite ile 25-OH D3 eksikliği arasında ilişki olabileceğini savunan çalışmalar olsa da bu konuda henüz bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı obez ve diyabetik olmayan kadınlarda 25-OH D3 düzeyi ile kan şekeri ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Materyal-Metot: Bu çalışmada 2016-2018 tarihleri arasında iç hastalıkları polikliniğine ayaktan başvuran, boy ve ağırlık ölçümü yapılan 18-84 yaş arasında kadın hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya toplam 201 kadın hasta dahil edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 25-OH D3 düzeyleri ile beden kitle indeksleri arasında negatif korelasyon saptanmıştır (r=0,222 p<0,01).
Sonuç: Bu sonuçlara göre beden kitle indeksi yüksek olan hastalarda Vitamin D eksikliği göz önünde bulundurulmalıdır.